Om os

  • ""
Københavns Kommunes Ældreråd har 25 medlemmer, som er direkte valgt af københavnere over 60 år.

Det er bestemt ved lov, at alle kommuner i Danmark skal have et ældreråd eller seniorråd. Københavns Ældreråd har 25 medlemmer, som er direkte valgt af københavnere over 60 år for en fireårig periode. 

Direkte talerør til politikerne
Københavns Ældreråd er ældre københavneres direkte talerør til kommunens politikere. Rådets formandskab mødes jævnligt med Sundheds- og Omsorgsborgmesteren, ligesom rådet har let adgang til foretræde for Sundheds- og Omsorgsudvalget. Rådet er med til budgetmøder i forskellige forvaltninger, hvor rådet arbejder for, at effektiviseringer ikke rammer den borgernære velfærd på ældreområdet, ligesom rådet fremsætter budgetønsker på ældreområdet.

Rådet har årlige fællesmøder med flere af Borgerrepræsentationens politiske udvalg, hvor rådet sætter særlige temaer på dagsordenen. Ældrerådet har blandt andet haft fokus på demensudredning, seniorbofællesskaber og fast hjælper i ældre borgeres hjem, hvilket sker i håbet om, at rådet kan være med til at skabe meningsfulde forbedringer i udsatte ældres hverdag.

Rådet kan ligeledes tage politiske sager op over for politikere og medier, som rådet f.eks. har gjort med plejecenter Sølund, ældreklippekortsordningen og kollektiv trafik. Rådet kan dog ikke gå ind i enkeltsager.

Rådet skal høres 
Københavns Ældreråd skal høres i alle politiske beslutninger, der vedrører ældre borgere i Københavns Kommune. Rådet får typisk omkring 30 sager i høring om året. Det kan handele om alt lige fra kommunens budget, etablering af nye busstoppesteder til brugertilfredshedsundersøgelser på plejehjem og i hjemmeplejen.

Tidlig inddragelse fremmer indflydelse
Ældrerådet samarbejder tæt med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og kan derfor være med til at præge udformningen af politikker og procedurer på ældreområdet. Det har rådet eksempelvis gjort forud for budgetforhandlinger, i udviklingen af klippekortsmodellen og i nytænkningen om at omdanne ældreboliger til seniorbofællesskaber.

Rådets organisation
Rådet har seks fagudvalg, et forretningsudvalg og et formandskab. Rådet får sekretariatsbistand af Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.