Høringssvar vedr. tilsynsrapport for Hjemmeplejen Indre By og Østerbro

Høringssvar fra 11. januar 2022.

Høringssvar på tilsynsrapport Hjemmeplejen Indre By og Østerbro den 6. 7. og 8. december 2021

Det ordinære anmeldte tilsyn vurderer Hjemmeplejen som Tilfredsstillende. Hvilket Ældrerådet finder er et godt resultat.

Tilsynet nævner, at ledelsen har fokus på forbedringsområder fra det sidste tilsyn for 2020 hvor karakteren var ’godt og tilfredsstillende’. Observationsstudierne viser at kommunikationen er respektfuld og at der arbejdes med en rehabiliterende tilgang. Borgerne udtrykker generel tilfredshed. Der ses dog stor forskel i kvaliteten af det udførte arbejde, idet studierne nævner et spænd fra ’særdeles tilfredsstillende’ til mindre tilfredsstillende’ i udførsel af de enkelte medarbejderes indsats.

Ældrerådet noterer sig, at de fleste boliger fremstår rengjorte, men hos to borgere er standarden slet ikke i orden, hverken med hensyn til boligernes hygiejniske forhold eller borgernes grad af soignering. Da tilsynet har tilbagemeldt til ledelsen, forventes en hurtig indsats til forbedring af forholdene. Der er udfordringer med måltider og medicin hos enkelte borgere, det må være et vigtigt fokusområde.

Det er positivt, at borgerne udtrykker tilfredshed med plejen, maden og overgange mellem sektorer. En enkelt fortæller, at en medarbejder presser ud over borgerens formåen, så vedkommende græder. Det beder vi ledelsen tage alvorligt og indgå dialog med de pågældende.Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Lone Skov Al Awssi, Sundheds- og Omsorgsudvalget