Høringssvar vedr. administrativ sundhedsaftale 2015-18

Høringssvar fra 25. september 2014.

Københavns Ældreråd finder, at der er mange gode aspekter i udkastet til den administrative sundhedsaftale. Det gælder for eksempel aftalens fokus på lighed i sundhed og den nye kommunikationsaftale om ambulante forsøg. Helt overordnet havde rådet dog forventet, at den administrative sundhedsaftale ville have været væsentligt mere konkret end tilfældet er.

Implementeringsplaner

Ældrerådet ser positivt på forslaget om årlige implementeringsplaner under forudsætning af, at planerne konkrete beskriver bl.a. indsatser, ansvars- og opgavefordeling, resultater, økonomi og organisering. Ældrerådet håber, at planlægningsarbejdet ikke bliver for administrativt tungt, så der går for meget tid og ressourcer fra planernes gennemførelse. Ældrerådet forventer i øvrigt, at ældrerådene, regionsældrerådet og patientinddragelses­udvalget bliver høringsberettigede i planerne.

Prioriterede indsatsområder for implementeringsplaner

Ældrerådet ønsker, at følgende tre indsatser indgår i de første implementeringsplaner for 2015:

  • Demensudredning. Der bør laves en implementeringsplan for, hvordan ventetiden på demensudredning nedbringes til de garanterede fire uger.
  • Geriatrisk udredning. Der bør ligeledes laves en implementeringsplan for styrkelse af det geriatriske arbejde. Rådet ønsker konkret, at der sker en geriatrisk udredning ved en ældre borgers første kontakt med sundhedsvæsenet, og at der er geriatrisk kompetence til stede i alle instanser i sundhedsvæsenet.
  • Den gode udskrivning - epikriser. Der bør laves en implementeringsplan for, hvordan udarbejdelse af epikriser bliver en integreret del af udskrivningsprocedurerne, herunder at praktiserende læger forpligtes til at læse epikriser og indkalde borgeren til samtale umiddelbart efter udskrivning fra hospital.

Behov for styrket koordination og videndeling

Ældrerådet ønsker en styrket koordination mellem aktørerne i sundhedsaftalen på tre punkter:

  • Det palliative arbejde. Der er behov for styrket koordination mellem hospitalernes udgående palliative teams og de palliative enheder i kommunerne.
  • Genoptræning. Opdelingen af genoptræningen i hhv. den specialiserede og den almene genoptræning bevirker, at nogle ældre borgere falder mellem systemerne.
  • TUE-projektet. Ældrerådet opfordrer til, at der sker en videreudvikling og –udbredelse  af TUE-projektet til samtlige hospitaler, som er områdehospitaler for Københavns Kommune erfaringerne samt til andre hospitaler i Regionen.

Ældrerådet er i øvrigt af den opfattelse, at den administrative sundhedsaftale skal sikre, at handlingsplanen ’Den ældre medicinske patient’ gennemføres i sin helhed og ikke kun elementer heraf som tilfældet er i udkastet til sundhedsaftalen.

Ældrerådet ser frem til at blive hørt i forbindelse med udarbejdelse af de kommende implementeringsplaner.