Høringssvar vedr. Budget 2015 – Forslag til forvaltningsspecifikke effektiviseringer

Høringssvar fra 10. april 2014.

Ældrerådet noterer med tilfredshed, at mange af de forslag, som Ældrerådet fremførte på budgetseminaret den 5. marts, er blevet fulgt i det reviderede forslag til effektiviseringer. Rådet kommenterer i det følgende udelukkende de effektiviseringsforslag, der har konsekvenser for servicen til ældre borgere, og fremhæver samtidig fire budgetønsker.

1. Kommentarer til effektiviseringsforslag

Demenspladser og –udredning

Ældrerådet støtter forslaget om, at budgetmodellen for demenspladser justeres, hvis der i dag sker en overbudgettering på området. Ældrerådet opfordrer samtidig Sundheds- og Omsorgsudvalget til at skabe flere demenspladser i København, så antallet af demenspladser modsvarer stigning i antallet af ældre demente borgere. En opjustering af antallet af demenspladser vil betyde en afgørende forbedring af livskvaliteten både for de berørte demente borgere, og for andre beboere på byens plejehjem og –centre.

Ældrerådet vil samtidig gentage sit forslag om, at der laves en tidlig og systematisk demensudredning af beboere på plejecentre. En systematisk demensudredning vil både kunne sikre demente borgere de tilbud, som de har behov for tidligt. Samtidig vil en systematisk udredning kunne afklare, om ændret adfærd hos en borger skyldes demens eller andre udfordringer, som for eksempel depression, dehydrering eller vitaminmangel. Udredningen vil dermed også kunne bidrage til at øge den mentale sundhed blandt ældre i København.

Omlægning af madservice

Ældrerådet er positiv over, at forslaget om omlægning på madområdet er blevet revideret. Ældrerådet forventer at blive holdt orienteret om erfaringer med ruteoptimering inden for det nuværende system, og vil gerne inddrages i et eventuelt projektarbejde om MAP-pakket mad.

Palliative pladser

Ældrerådet tager til efterretning, at antallet af palliative pladser reduceres, og at 15 pladser flyttes til Vigerslevhus. Ældrerådet vil gerne holdes informeret om, hvorvidt overflytningen af pladser til Vigerslevhus – som forventet – forbedrer kvaliteten på palliative pladser.

2. Budgetønsker

Uvildig undersøgelse af Aktiv og Tryg hele Livet

Ældrerådet henstiller til, at der foretages en uvildig undersøgelse af reformprogrammet Aktiv og Tryg hele Livet, særligt med henblik på rehabiliteringsarbejdet. Reformprogrammet lægger op til et så afgørende paradigmeskifte i ældreomsorgen, at det er vigtigt at få eksterne aktører til at se på, om paradigmeskiftet reelt er sket, og om det er sket på måder, der også opleves som hensigtsmæssige for byens ældre borgere. I den forbindelse ønsker Ældrerådet også at der bliver set på, om der er balance mellem rehabiliteringsgevinsten for ældre borgere og besparelserne på budgettet på ældreområdet.

§79 midler og –klubber

Rådet ønsker at sikre sig, at der fortsat er midler til ældreklubberne til understøttelse af, at flere ældre, og især ensomme ældre, kan opnå et aktivt ældreliv. Ældrerådet mener, at principperne for fordeling af § 79 midlerne skal revideres, og vil gerne deltage i dette arbejde.

Pilotprojekt om ulighed i sundhed i udsat boligområde

Ældrerådet foreslår, at der laves et metodeudviklingsprojekt i et udsat boligområde, hvor tidlige forebyggende hjemmebesøg benyttes både til sundhedsfremme og til at forebygge ensomhed. Ældrerådet ønsker, at forebyggende hjemmebesøg tilbydes borgere efter behov og med afsæt i borgerens samlede ressourcer frem for efter alder. Projektet skulle styrke lokale netværk mellem ældre borgere og kunne ske i samarbejde med forebyggelsescentre, Sundhedshuse og boligsociale projekter. 

Livskvalitet på plejecentre

Ældrerådet vil endelig anbefale, at der gennemføres et pilotprojekt, som udvikler livskvaliteten og sociale relationer på pleje- og aktivitetscentre. Rådet ser gerne, at der laves forsøg med ansættelse af pædagogisk personale og som følges eksempelvis af en antropolog med ekspertise i analyse af værdier, mønstre for fællesskaber o.lign.

Ældrerådet takker afslutningsvis for inddragelsen i budgetprocessen 2015, og uddyber naturligvis gerne ovenstående forslag og kommentarer. Rådet håber, at det bliver inviteret til et seminar om budgettet for 2016.

 

Med venlig hilsen

Ulla Skærved, Formand

Merete Raaschou, Formand for Budgetudvalget