Høringssvar vedr. fokus på aldersperspektivet i ”Den sammenhængende by”

Høringssvar fra 15. maj 2014.

Ældrerådet bakker op om temaet ’Den sammenhængende by’, og ønsker, at aldersperspektivet inddrages i fortolkningen.

Ældrerådet har med interesse gennemgået forslaget til kommuneplanstrategi 2014. Ældrerådets kommentarer tager dels afsæt i kommunens ældrepolitiske målsætninger om, at ældre borgere skal kunne klare sig selv længst muligt og have et sundt og aktivt liv, dels i Ældrerådets ønske om at alle bydele skal kunne danne rammer om et trygt og aktivt liv for ældre borgere. Ældrebefolkningen vil de kommende år vokse i København, hvilket byplanlægningen skal tage højde for. Ældrerådet ønsker derfor, at det allerede i forordet for Kommuneplanstrategien slås fast, at København udover at give de bedst mulige rammer for familielivet, arbejdslivet og uddannelsesmuligheder, også skal danne bedst mulige rammer for seniorlivet.

Plads til flere københavnere

På boligsiden ønsker Ældrerådet, at Ældrebefolkningen indtænkes i den tidlige udvikling af byudviklingsområder, fleksibiliteten i indretning af ejendomme og boliger videreudvikles og at tilgængeligheden i etageejendomme styrkes.

Bæredygtig udvikling - Mobilitet og tilgængelighed 

Ældrerådet forstår, at infrastrukturen i byen skal tilgodese behovet for transport til arbejdspladser og erhvervslivet. Ældrerådet ønsker, at der indarbejdes en målsætning i kommuneplanstrategien om, at den kollektive trafik i København skal understøtte ældrepolitikken, at der laves fleksible løsninger, som gør det let for ældre at bruge den kollektive trafik, fordi udover at styrke ældre borgeres mulighed for at klare sig selv længere, vil en god kollektiv trafikdækning kunne få flere ældre til at vælge kollektiv trafik frem for bilen.   

En sammenhængende by

Ældrerådet ønsker, at ’Den sammenhængende by’ betyder, at København er en by for alle borgere, og at udviklingen sker i samarbejde mellem generationer, at begrebet social balance også inkluderer balancen mellem generationer, således at mangfoldigheden også afspejler den aldersmæssige spredning i befolkningen og at begrebet ’sammenhængende byområder’ betyder, at et byområde hænger sammen aldersmæssigt. Ældrerådet ønsker, at alle byområder kan tilbyde attraktive rammer for dens ældrebefolkning, så borgere kan blive i deres lokalområde, når de bliver ældre.

Kvalitet i byen - Sunde rammer for Københavnerne

Ældrerådet ønsker, at ældre borgeres behov for bænke, toiletfaciliteter og tilgængelighed indtænkes i udviklingen og planlægningen af sundhedsfremmende byrum og grønne arealer og at der laves en strategi for fysiske udfoldelsesmuligheder for ældre borgere som supplement til de eksisterende fitness og parkourfaciliteter.