Høringssvar vedr. forslag til Budget 2015: Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetønsker

Høringssvar fra 16. juni 2014.

Ældrerådet har med interesse læst Sundheds- og Omsorgsudvalgets budgetønsker 2015, som de forelå den 6. juni 2014. Ældrerådet mener, at der er mange gode forslag, og ser frem til at modtage de sidste budgetønsker vedrørende ensomhed og velfærdsteknologi. Som budgetønskerne forelå den 6. juni støtter Ældrerådet særligt op om de forslag, der handler om velfærdsteknologi, ulighed i sundhed og løft af ældreområdet. Ældrerådets kommentarer og prioriteringer er opsummeret i et skema i bilag 1, og derfor er der kun fremhævet tre kommentarer i det følgende.

1. Kommentarer til SOUs budgetønsker 2015

Sund Vækst

Ældrerådet hilser alle velfærdsteknologiske løsninger velkomne, der kan styrke ældre borgeres frihed, værdighed og selvbestemmelse og som gør hverdagen nemmere for ældre borgere. Ældrerådet støtter derfor alle budgetforslagene under temaet Sund Vækst.

Ulighed i Sundhed

Ældrerådet støtter ligeledes forslagene under temaet Ulighed i Sundhed. Ældrerådet mener dog, at der er behov for at supplere indsatsen for mere lighed i sundhed i Tingbjerg med et pilotprojekt om tidligere forebyggende hjemmebesøg. Mange borgere i Tingbjerg lever i isolation og kunne have stor gavn af et forebyggende hjemmebesøg, som er skræddersyet til pågældende borgeres behov – og ikke kun alder. Ældrerådet ønsker, at der laves et metodeudviklingsprojekt i 2015 i Tingbjerg, som kan overføres til andre udsatte byområder.

Stressklinik

Ældrerådet støtter, at borgere tilbydes gratis psykologhjælp i Forebyggelsescentrene. Ældrerådet ønsker dog, at tilbuddet også skal dække ældre borgere, der oplever angst og depressioner, og som har brug for hjælp til at mestre alderdommens udfordringer. Ældrerådet ser derfor gerne, at navnet ’Stressklinik’ ændres, så det dækker bredere.

2. Ældrerådets budgetønsker

Flere demenspladser og systematisk demensudredning

Ældrerådet ønsker, at der skabes flere demenspladser i København, så antallet af demenspladser modsvarer stigning i antallet af ældre demente borgere. En opjustering af antallet af demenspladser vil betyde en afgørende forbedring af livskvaliteten både for de berørte demente borgere, og for andre beboere på byens plejehjem og –centre.

Ældrerådet ønsker samtidig, at der laves en tidlig og systematisk demensudredning af beboere på plejecentre. En systematisk demensudredning vil både kunne sikre demente borgere præcist de tilbud, som de har behov for tidligt. Samtidig vil en systematisk udredning kunne afklare, om ændret adfærd hos en borger skyldes demens eller andre udfordringer, som for eksempel depression, dehydrering eller vitaminmangel. Udredningen vil dermed også kunne bidrage til at øge den mentale sundhed blandt ældre i København.

Livskvalitet på plejecentre - ansættelse af pædagogisk personale

Ældrerådet anbefaler, at der gennemføres et pilotprojekt, hvor tværfagligheden i personalegruppen på plejecentre øges gennem ansættelse af pædagogisk personale. Rådet mener, at kvalificeret pædagogisk virksomhed på plejecentre, der tager afsæt i ligeværdig relationsarbejde samt i borgeres kognitive, sociale og fysiske formåen, kan være med til at udvikle borgeres livskvalitet, selvværd og sociale relationer.

Forskning i ældrepolitikken

Ældrerådet henstiller til, at der afsættes midler til et eksternt forskningssamarbejde om den nye ældrepolitik. Reformprogrammet Aktiv og Tryg hele Livet indledte et paradigmeskift på ældreområdet, som vi forventer at den kommende ældrepolitik videreudvikler. Ældrerådet vurderer, at det er afgørende vigtigt, at eksterne forskere bidrager i udviklingen, gennemførelsen og evalueringen af den nye ældrepolitik. Kun derved kan det sikres, at paradigmeskiftet reelt sker, og om det er sker på måder, der også opleves som hensigtsmæssige af byens ældre borgere.

Videreudvikling af klippekortsmodellen

Ældrerådet støtter klippekortsmodellen, som rådet finder er en spændende nyudvikling. Ældrerådet ønsker, at der i budget 15 afsættes midler til at videreudvikle modellen, så modellens succes og borgeres valgfrihed øges yderligere. Konkret foreslår Ældrerådet:

  • a) At ældre borgere skal kunne samle timer sammen over mere end seks uger
  • b) At der skal være mulighed for at betale for medfølgers udgifter til små fornødenheder
  • c) At der skal bruges midler til at udvikle klippekortmodellen, så endnu flere ønsker kan imødekommes. Rådet ønsker i den forbindelse, at der bliver set på, hvilke ønsker der ikke har kunnet opfyldes inden for de nuværende rammer.
  • d) At der afsættes midler til en informationskampagne, der øger kendskabet til modellen.

Ældrerådet håber, at Sundheds- og Omsorgsudvalget vil se positivt på rådets forslag og kommentarer.

 

Med venlig hilsen

Ulla Skærved, Formand

Merete Raaschou, Formand for Budgetudvalget