Høringssvar vedr. Hjælp i hverdagen 2015

Høringssvar fra 11. november 2014.

Ældrerådet takker for det tilsendte høringsmateriale om Hjælp i Hverdagen. Kataloget fremstår konkret, overskuelig og præcist.

Rådet ser positivt på, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen, hvor det er muligt og relevant, har skabt større ensartethed i indhold og beskrivelse af forvaltningernes kvalitetsstandarder i katalogerne Ældre i København og Hjælp i Hverdagen.

Vi anser Hjælp i Hverdagen til københavnere mellem 18 og 65 år som et vigtigt værktøj, hvor vi især fokuserer på gruppen 60 – 65 årige, som er vores ansvarsområde.

Bisidder ved visitation

I afsnittet ”Hjemmeplejevisitationen” side 5, står der, ”… får du besøg af en visitator, som sammen med dig vurderer dine behov for hjælp.” Vi vil gerne have tilføjet ”evt. sammen med en bisidder.” Det har vist sig, at flere borgere, især ældre, ikke har tilstrækkelig overskud eller overblik til at kunne gennemføre et visitationsforløb alene, og kommer til at give et ufuldkomment indtryk af borgerens behov for hjælp. Da værktøjet omfatter hjælp i hverdagen er det vigtigt, at borgerens interesser varetages mest muligt.

Samtale om alkohol

I afsnittet ”samtale om alkohol” side 7 er det vigtigt for vores målgruppe, at Københavns Kommunes personlige og fortrolige samtale opfattes som et tilbud og ikke en tvang af borgeren. Det er derfor vigtigt, at henvendelsen til borgeren bygger på tillid og fremstår som et tilbud.

Vejledningspligt

Ældrerådet ønsker, at forvaltningen beskriver kommunens vejledningspligt over for borgere nærmere i materialet. Det ligger især rådet på sinde, at borgere, der får afslag på ydelser fra SOF, får vejledning om, hvilke andre muligheder for støtte pågældende borger eventuelt måtte have.