Høringssvar vedr. ”Plads til at leve livet”

Høringssvar fra 4. februar 2014.

Københavns Ældreråd har fået ”Plads til at leve livet” i forkortet høring. Ældrerådet mener, at Ældrepakken særligt skal komme de svageste ældre borgere til gavn, og at midlerne skal bruges til varige indsatser for byens svageste ældre medborgere. Med undtagelse af indsatserne under afsnittet ’Styrket kompetencer til medarbejdere’ imødekommer ’Plads til at leve livet’ i vid udstrækning de prioriteringer. Ældrerådet vil til enhver tid støtte efter- og videreuddannelse af personalet i SUF, men midlerne hertil skal komme fra kommunens budget og ikke fra Ældrepakken.

Da Ældrerådet ønsker at blive inddraget i det forestående arbejde med at konkretisere indsatserne i ’Plads til at leve livet”, vil rådet blot knytte overordnede kommentarer til nogle af indsatserne:

Klippekortsmodel

Rådet er tilfreds med, at 1.500 af kommunens svageste ældre får mere tid og fleksibilitet i hjemmeplejen i år. Rådet betragter det som et skridt på vejen, og ønsker at klippekortsmodellen bliver tilbudt endnu flere svage ældre borgere i 2015.

Årlig hovedrengøring

Rådet ønsker, at ordningen udvides til at omfatte ældre borgere, der er blevet genoptrænet til selv at stå for den daglige rengøring, men som ikke har kræfter til selv at stå for hovedrengøringen.

Ekstra hjælp ved hjemkomst fra hospital eller døgnophold

Rådet ønsker, at hjælpen også tilbydes ældre borgere, der i hverdagen klarer sig selv, men som har behov for midlertidig hjælp efter endt hospitalsophold.

Styrkelse af ældre borgeres sociale relationer og liv

Ældrerådet bakker op om de indsatser, der sigter på at forbedre ældre borgeres sociale liv, netværk og relationer. Ældrerådet mener, at øget tværfaglighed i personalesammensætningen kan være et vigtigt bidrag hertil, og at eksempelvis pædagogisk personale med speciale i relationsarbejde og i arbejde med senhjerneskadede borgere kan være et vigtigt bidrag i det daglige arbejde.

Ældrerådet ser frem til det videre samarbejde om Ældrepakken og ønsker udvalget held og lykke med ansøgningen.