Høringssvar vedr. sundhedsaftale

Høringssvar fra 27. maj 2014.

Ældrerådet har drøftet og kommenteret udkastet særlig vægt på ældre borgeres behov.

Generelt finder Ældrerådet, at den foreslåede politiske sundhedsaftale er visionær, og at den sætter vigtige politiske mål og pejlemærker for samarbejdet mellem kommunerne og Region Hovedstaden. Ældrerådet tilslutter sig kommunens høringssvar, og noterer med tilfredshed, at Københavns Kommune blandt andet foreslår, at erfaringerne fra TUE-projektet på Bispebjerg Hospital udbredes til andre hospitaler i Regionen, at samarbejdet med almen praksis skal konkretiseres i den administrative aftale, at der er behov for at tydeliggøre særlige målgrupper i den administrative aftale og at nogle udsatte og sårbare borgere vil skulle ’klædes på’ for at kunne agere samarbejdspart i eget forløb. (Ældrerådet har helt konkret foreslået, at der indføres en patientbisidderordning).

Ovenstående er ønsker, som Ældrerådet har fremført i maj måned i rådets dialog med Center for Sundhed. Ældrerådet vil opfordre Københavns Kommune til at sikre, at ældre medicinske patienter bliver udpeget som en af de særlige målgrupper, som den administrative aftale skal fokusere specifikt på.