Høringssvar vedr. udkast til Sundhedsaftalen 2015-18

Høringssvar fra 5. maj 2014.

Ældrerådet har drøftet udkastet til den politiske sundhedsaftalen mellem Region Hovedstaden og kommunerne.

De fire politiske visioner 

Ældrerådet støtter de fire forslåede visioner, men ønsker at tilføje en femte vision om, at:

  • Borgere sikres en tryg og sikker overgang mellem kommune, region og praktiserende læger.

Sammenhæng og kvalitet

Indsatsområde: Ensartet høj kvalitet

Ældrerådet bakker op om, at der skal være en ensartet høj kvalitet i serviceniveauet for borgere i Region Hovedstaden. Rådet ønsker, at der formuleres en fælles kvalitetsstandard, som knytter sig specifikt til servicen til ældre borgere. Ældrerådet foreslår, at:

  • Der sker en geriatrisk udredning ved en ældre borgers første kontakt med sundhedsvæsenet, og at der er geriatrisk kompetence til stede i alle instanser i sundhedsvæsenet.

Tilstedeværelsen af geriatrisk kompetence er vigtig for alle ældre borgere, men i særdeleshed for ældre borgere med demens og ældre medicinske patienter.

Indsatsområde: Koordination i det sammenhængende forløb

Der lægges op til, at der skal laves nye aftaler mellem hospital, kommune og praksissektoren om indlæggelse og udskrivning af somatiske patienter i ambulante forløb, på børneområdet og psykiatriområdet. Ældrerådet ønsker, at:

  • Der laves tilsvarende samarbejdsaftaler mellem hospital, kommune og praksissektoren om ældre borgere.

Det fremgår ligeledes af teksten, at der skal udvikles modeller, der sikrer bedre koordination og samarbejde om sårbare borgere med komplekse forløb. Ældrerådet opfordrer i den forbindelse til, at:

  • Der sikres tilstrækkelige aflastningspladser for ældre borgere, der udskrives fra hospitalet.
  • Der laves en farmaceutisk vurdering af ældre borgeres medicin som led i udvikling af nye samarbejdsmodeller mellem kommune og almen praksis om borgere, der anvender mange slags medicin.

Indsatsområde: Systematisk kompetenceudvikling på tværs af sektorer

Ældrerådet bakker op om bestræbelserne på at lave systematisk kompetenceudvikling på tværs af sektorer. Ældrerådet ønsker i den forbindelse:

  • at der sker en videreudvikling og –udbredelse  af TUE-projektet til samtlige hospitaler, som er områdehospitaler for Københavns Kommune.

Aktivt og inddragende samarbejde med borgerne

Indsatsområde: Samarbejdskultur

Ældrerådet støtter visionen om, at borgeren bliver betragtet som kvalificeret samarbejdspartner, og foreslår til det formål, at:

  • Der introduceres en patientbisidderordning, der på den ene side sikrer, at patienten har tilstrækkelig information, har forstået behandlingsforløbet, og at patientens oplevelser inddrages på lige fod med lægers i behandlingsforløbet, og på den anden side sikrer, at patienten afleverer alle relevante oplysninger.

Lighed i sundhed

Målsætninger

Uligheden i sundhed slår igennem på mange måder blandt ældre borgere. Ældrerådet støtter de foreslåede målsætninger, men ønsker tilføjet en målsætning:

  • Der har særligt fokus på den høje selvmordsrate blandt ældre borgere.

Nye og bedre samarbejdsformer

Rehabilitering er et af de områder, som kommuner, hospitaler og almen praksis skal samarbejde om i de kommende år. ÆR ønsker, at der som led i den nye sundhedsaftale laves uvildig forskning i rehabilitering og en vurdering af de nuværende rehabiliteringsprojekter i Region Hovedstaden.

Ældrerådet ser frem til at fortsætte den gode dialog med Center for Sundhed, og afgiver et egentligt høringssvar senere på måneden.