Høringssvar vedr. Biblioteksstrategi 2014-19

Høringssvar fra 21. maj 2015.

Ældrerådet ser flere spændende perspektiver ved den nye biblioteksstrategi, herunder den mere målrettede og opsøgende biblioteksfunktion. Rådets kommentarer i det følgende handler primært om at sikre, dels at bibliotekspakken ’Styrk borgerne’ også bliver en styrkelse for Københavns ældre borgere, dels at bibliotekerne også fremover er et lokalt knudepunkt, hvor borgere blander sig i det lokale liv på tværs af generationer og sociale, kulturelle samt økonomiske skel.

Det opsøgende bibliotek – en strategi for ældre

Rådet ser gerne, at det opsøgende bibliotek har et specifikt mål om at opsøge ældre borgere, herunder især ensomme ældre og ældre medborgere af anden etnisk herkomst. Rådet anbefaler derfor, at der laves specifikke målgruppeanalyser og –strategier for disse forskellige grupper af ældre borgere, og at der sættes mål for, hvilke positive effekter det opsøgende bibliotek skal have for disse grupper af borgere i København.

Digitalisering – en ambition for ældre borgere

Rådet ønsker, at det indarbejdes som et politisk og fagligt mål, at Københavns Biblioteker er banebrydende i forhold til at gøre det digitale bibliotek så let og tilgængeligt for ældre borgere som overhovedet muligt. Det skal være en ambition, at Københavns Biblioteker anvender den nyeste teknologi og de bedste erfaringer fra ind- og udland, der kan gøre det digitale bibliotek tilgængeligt for ældre borgere.

Aktive borgere – borgerinddragelse af ældre borgere

Rådet ønsker, at biblioteksstrategien ser de ældre borgere som aktive medborgere, der både kan bidrage til og skal inddrages i bibliotekernes virke og udvikling. Dette gælder på alle planer af bibliotekernes arbejde og aktiviteter. Herved vil biblioteksstrategien samtidig understøtte gennemførelsen af Københavns nye ældrepolitik ’Lev stærkt – hele livet’.

Serviceomlægning

Med mindre ældre borgere bliver en særlig målgruppe for biblioteksstrategien og den opsøgende indsats, risikerer de ældre borgere at falde igennem, når servicen i bibliotekerne skal omlægges fra individuelle vejledningsopgaver til målrettede og opsøgende indsatser. Rådet ønsker derfor, at der laves en grundig analyse af, hvilken service ældre borgere efterspørger på bibliotekerne i dag, så serviceomlægningen helt konkret kan tage udgangspunkt i ældre borgeres behov.

Modernisering af faciliteter

Biblioteksstrategien indebærer, at byens biblioteksfaciliteter moderniseres. Rådet ønsker, at der indarbejdes en klar målsætning om, at bibliotekerne indrettes, så de også tilgodeser behov hos ældre borgere. Det gælder adgangsforhold, møbler, diskrete arbejdszoner hvor ældre kan få hjælp til at håndtere personlige anliggender digitalt m.m.

Dette var rådets mere overordnede kommentarer til Bibliotekspakken ’Styrk Borgerne’. Vi har på møder med direktør Thomas Jakobsen, Randi Lehmann Møller og Christina Wandi præciseret forslag til implementeringen af bibliotekspakken og ser nu frem til en politisk dialog om imødekommelse af rådets ønsker.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand

Per Schrader, Formand for Kultur- og Fritidsudvalget