Høringssvar vedr. forslag til effektiviseringer og budgetønsker 2016

Høringssvar fra 12. juni 2015.

Ældrerådet har med tilfredshed noteret, at der er lavet beregninger på nogle af rådets ønsker til budget 2016. Ældrerådet har prioriteret mellem forvaltningens forslag til supplerende effektiviseringer, for at finde finansiering til disse budgetønsker samt til vigtige indsatser, der står til budgetophør i 2016. Det betyder, at rådet tager en række effektiviseringsforslag til efterretning.

Kommentarer til effektiviseringsforslag

Ældrerådet opfordrer udvalget til at tage tre effektiviseringsforslag af bordet:

 • Forslag 3: Flere borgere på spisetilbud og færre borgere, der får mad med udbringning. Borgerens selvbestemmelse er en højt prioriteret værdi for Ældrerådet. Det gælder også muligheden for selv at bestemme, hvor og med hvem man ønsker at spise sin mad. Denne selvbestemmelse tilsidesættes, hvis det fremover bliver muligt at visitere borgere til at spise uden for deres hjem. Ældrerådet ønsker, at den foreslåede model gøres frivillig.
 • Forslag 6: Reduktion af centrale sundhedsmidler. Det er vigtigt for Ældrerådet, at TUE-projektet bibeholdes jf. bevillingsophør ”National handleplan for den ældremedicinske patient (TUE)”.
 • Forslag 7: Ændret hyppighed for rengøring hos hjemmeboende borgere. Dette forslag kan Ældrerådet ikke støtte. Det medfører en forringelse af rengøring, der kan have sundhedsmæssige konsekvenser.

Kommentarer til budgetønsker

Ældrerådet støtter op om mange af SOUs budgetønsker, herunder forslaget om at styrke hjerneskadeområdet. Rådet mener dog, at midlerne til hjerneskadeområdet nødvendigvis må findes udenfor rammerne af SUFs budget.

Ældrerådet ønsker at fremhæve fire af SOUs budgetønsker:

 • SU15: Fleksibilitet og valgfrihed. Forslaget vil fremme to af de – efter rådets vurdering - vigtigste værdier på ældreområdet, og rådet bakker derfor op om forslaget.
 • SU19: Faste hjælpere i hjemmeplejen. Ældrerådet mener, at alle forslagets indsatser skal gennemføres samtidig. Ud fra en realistisk vurdering af den økonomiske ramme, foreslår rådet, at kun borgere, der får hjælp til personlig pleje, tilbydes 10 minutter ekstra hjælp, hvis det er en afløser, der kommer hjem til borgeren (model 2). Rådet mener, at det vil skabe en tryg og respektfuld ramme for samarbejde mellem borger og afløser.
 • SU20: Demenspakke: Rådet bakker op om demenspakken i sin helhed og ønsker, at demenspakken udvides med to supplerende indsatser:
  • 1. Pilotforsøg med demenskampagne på et plejecenter og i et lokalområde. Rådet ønsker, at der som pilotforsøg gennemføres to oplysningsindsatser om demensudredning på hhv. et plejecenter og i et lokalområde. Målet med kampagnerne er, at borgere med demenslignende symptomer motiveres til at blive udredt, så alle borgere med demens sikres en målrettet demensfaglig behandling. Pilotforsøgene skal omfatte oplysning, rådgivning og kompetenceudvikling af borgere, pårørende og personale - samt udvikling af samarbejdet med borgerens praktiserende læge. Indsatsen passer ind i demenshandleplanens fokusområde 1.
  • 2. PPSR – ny tværfaglig rådgivning til pårørende til borgere med demens. Rådet ønsker, at der indføres en tværfaglig pædagogisk, psykologisk og sundhedsmæssig rådgivning til pårørende til borgere med demens. Det er en pendant til PPR-rådgivningen til børn og familier med særlige behov, som rådet ønsker udviklet til pårørende til borgere med demens. PPSR vil kunne sikre en helhedsorienteret og koordineret indsats, der tager afsæt i ressourcer og behov hos den pårørendes familie. Indsatsen passer ind i demenshandleplanens fokusområde 2.
 • SU22: Udvidelse af klippekortordning: Ældrerådet opfordrer udvalget til at prioritere denne vigtige udvidelse af klippekortordningen, som vil kunne øge livskvaliteten hos mange borgere.

Bilag 1 viser rådets korte kommentarer til effektiviseringsforslag.

Bilag 2 viser rådets korte kommentarer til budgetønsker og budgetophør.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand

Merete Raaschou,  Formand, Budgetudvalget