Høringssvar vedr. forslag til kommuneplan 2015

Høringssvar fra 30. april 2015.

Ældre i byen

Kommuneplan 2015 beskriver, hvordan vækst og livskvalitet skal gå hånd i hånd i udviklingen af en by med plads til alle, og hvordan København skaber gode rammer for 100.000 nye borgere i planperioden. Som ramme for den overordnede udvikling af København, kunne Ældrerådet ønske sig, at byens ældre medborgere fik både en mere central og en mere tværgående plads i kommuneplanen. Da en del af befolkningstilvæksten i København de kommende 10 år skyldes, at der flytter flere ældre borgere til byen og at ældre medborgere lever længere, foreslår Rådet, at der i KP15 indføres et særskilt punkt 'Ældre i byen', hvor de forhold, der især vedrører byens store gruppe af ældre borger behandles særskilt.

Demografiudvikling – behov for flere byggegrunde til plejecentre

I løbet af KP15s planperiode, vil der være behov for at cirka 1.000 ekstra plejeboliger i København. Derfor bør KP15 reservere byggegrunde til opførelse af plejecentre, både i den eksisterende by og i de nye byudviklingsområder. Ligeledes bør der i nye byudviklingsområder reserveres byggeareal til de fremtidige behov hos områdernes ældre borgere ligesom der automatisk reserveres arealer til børneinstitutioner og kultur- og fritidsaktivitet.

Alternative boligformer for ældre

Rådet ønsker, at KP15 skaber tydelige rammer for udvikling af forskelligartede og fleksible boligtilbud til den ældre del af befolkningen. Ældrerådet påskønner, at KP15 konkret omtaler seniorbofællesskaber, og rådet forventer, at de nye muligheder for kommunale tilskud til grundkøb også anvendes til nye og fleksible boligtilbud til ældre borgere.

Tilgængelighed – herunder elevatorer

Ældrerådet mangler i kommuneplansforslaget overvejelser om forbedring af tilgængeligheden generelt i kommunen. Tilgængeligheden bør vurderes af en speciel administrativ/teknisk gruppe, som både skal bedømme og stille forslag til forbedringer af tilgængeligheden i kommunen. Desuden bør det tilstræbes, at såvel eksisterende som nye fleretages ejendomme forsynes med elevatorer fra grundplanen.

Fremkommelighed og bedre rammer for fodgængere

Ældrerådet ønsker, at KP15 skaber bedre rammer for fodgængere. Fremkommeligheden på tætbyens fortove er generelt blevet forringet, blandt andet som følge af cykelpolitikkens succes. Fodgængere bidrager til indfrielse af såvel sundheds-, klima- og miljømål, og derfor skal KP15 skabe bedre rammer for fodgængere, herunder tiltag til genoprettelse af fortovenes fremkommelighed i tætbyen.

Den sammenhængende by – også på tværs af alder

Rådet ønsker, at begrebet ’den sammenhængende by’ også rummer, at borgere mødes på tværs af generationer. Der skal være plads til ældre medborgere og til generationsmødet i såvel den eksisterende by som i de nye byudviklingsområder, og sporene hertil skal allerede lægges i Kommuneplanen. Ældre medborgere bidrager til den sociale sammenhængskraft i København, når rammerne er til det. Indretning af byrum, som tager hensyn til ældre borgeres ønsker og behov for eksempelvis bænke, pausepladser, siddepladser og toiletforhold, er et vigtigt element.

Den kollektive trafik skal understøtte ældrepolitikken

Ældrerådet ønsker, at der indarbejdes en vision i KP15 om, at den kollektive trafik i København understøtter ældrepolitikken, således at ældre borgere har nem adgang til ældrerelevante rejsemål som f.eks. sundhedshuse, træningscentre, aktivitetscentre, borgerservice, biblioteker, kulturinstitutioner og hospitaler. En bedre kollektiv trafikdækning til ældrerelevante rejsemål, vil både styrke ældre medborgeres mulighed for at klare sig selv længere, og kunne få flere ældre til at vælge kollektiv trafik frem for bilen.

Klima og miljø

Ældrerådet ser med tilfredshed på de særlige miljøindsatser i fremtidens busser, og mener at kommunen skal fremskrive tidspunktet for, hvornår den kollektive trafik skal være CO2neutral, og udslippet af NOx og partikler reduceret med henholdsvis 60 pct. og 30 pct.. Rådet ser gerne byudviklingen styrket ved brugen af El- og Hybridbusser, som vi forventer giver bedre busfremkommelighed.

Ældrerådet ser med stor tilfredshed på den vedtagne miljøplan for ren luft og handlingsplanen for vejstøj, som skal bidrage til at sikre københavnerne renere luft og mindre støj. Rådet mener, at støjreducerende asfalt på støjplagede strækninger, skal udlægges hurtigst muligt, for at forbedre borgernes boligmiljø. Rådet ønsker samtidig, at der indføres hastighedsnedsættelser, og at trafikken omlægges og optimeres med brug af blandt andet intelligente trafikløsninger.

Sundhed

Afsnittet om sundhed er for kortfattet og uden eksempler på, hvorledes sundhedsforholdene i kommunen kan forbedres. Biltrafikken er en væsentlig, om ikke den væsentligste, årsag til den miljømæssige – og dermed sundhedsmæssige - belastning af byen, hvorfor der bør fremsættes forslag til at begrænse denne.

Ældrerådet håber, at Økonomiforvaltningen vil inddrage rådets kommentarer i det videre arbejde med Kommuneplanen. Rådet står gerne til rådighed for uddybning af synspunkterne i høringssvaret.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand