Høringssvar vedr. forslag til revision af retningslinjer for §79-midler

Høringssvar fra 17. juni 2015.

Ældrerådet ser positivt på, at klubber fremover skal kunne modtage tilskud, selvom de er under 50 medlemmer i en opstartsfase. Ældrerådet bakker ligeledes op om, at klubber, der modtager offentligt tilskud er forpligtet til at være opsøgende overfor nye målgrupper, og til at deltage i lokale samarbejder. Ældrerådet synes desuden, at det er oplagt, at klubberne har en vigtig og styrket rolle i at forebygge ensomhed blandt ældre lokalt.

Til gengæld er Ældrerådet kritisk overfor, at klubber skal spille en central rolle på områder, der efter Ældrerådets mening kræver stor faglighed og professionelle ramme. Det er handler om tilbud til ældre borgere i livskriser og tilbud til ældre borgere som led i eller i forlængelse af rehabiliteringsforløb. Kvaliteten i og kontrollen med klubbernes tilbud bliver efter Ældrerådets vurdering for tilfældig, og rådet er ikke overbevist om, at man med forslaget til nye retningslinjer har fundet den rette balance mellem de frivillige og professionelle tilbud og aktører.

Det undrer ligeledes rådet, at det fremgår som et nyt kriterium, at ældre skal kunne være frivillige i klubber og foreninger, der modtager §79 midler. Det burde ligge i klubbernes og foreningernes natur.

Vanskeligt styringsredskab

Som styrings- og fordelingsredskab har Ældrerådet følgende kommentarer:

  • Ordlyden i flere af kriterierne er meget generelle og luftige, og skaber rum for en stor tilfældighed i afgørelserne af ansøgninger.
  • Det er uklart, om flere eller alle kriterier skal opfyldes for at en ansøger får tilskud, samt om alle kriterier vægtes lige højt.
  • Der bør ikke nævnes eksempler i kriterierne. Et kriterium skal kunne stå for sig selv uden eksempler. Alternativt skal kriteriet formuleres tydeligere.
  • Klubbers tilgængelighed og adgang til faciliteter for borgere med funktionsnedsættelse bør indgå som selvstændigt kriterium.

Ældrerådet har forståelse for ønsket om at skabe en direkte kobling mellem de nye politikker på sundheds- og ældreområdet og fordelingen af §79 tilskud. Rådet er dog usikkert på, at den rette balance mellem frivillig og kommunal aktør er fundet, og deltager gerne i en videre drøftelse af denne problematik.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand

Per Schrader, Formand for Kultur- og Fritidsudvalget