Høringssvar vedr. Fremtidens hjemmehjælp: Udrednings- og rehabiliteringsforløb

Høringssvar fra 1. december 2015.

Ældrerådet har gennemgået indstillingen vedrørende Udrednings- og Rehabiliteringsforløb og tager indstillingen til efterretning.

Ældrerådet ser positivt på, at borgere får støtte til at mestre egen hverdag, så længe rehabiliteringen sker på basis af motivation og frivillighed og ikke sker under tvang.

Ældrerådet vil bede om en redegørelse over erfaringerne med de kommende forløb et halvt år efter, de fem lokale rehabiliteringsenheder er etableret. Rådet vil gerne orienteres om:

  • Generelle erfaringer med udrednings- og rehabiliteringsforløbene
  • Borgernes tilfredshed med forløbene.
  • Forvaltningens mål for og resultater med udvikling af den faglige kvalitet i udrednings- og rehabiliteringsindsatser, herunder personalets pædagogiske kompetencer.

Rådet vil særligt følge borgernes tilfredshed med, at udrednings- og rehabiliteringsforløbene bliver tilbudt i blokke, ligesom rådet vil lægge vægt på, at borgere oplever en helhedsorienteret tilgang, der både har fokus på fysiske, sociale og mentale aspekter.

Ældrerådet står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand

Bente Ketty Hansen, Formand, Omsorgs- og Boligudvalget