Høringssvar vedr. Hjælp i Hverdagen 2016

Høringssvar fra 6. november 2015.

Ældrerådet har med stor tilfredshed konstateret, at der er sket en større harmonisering af både ydelser og formuleringer i kvalitetsstandarderne for 2016 for Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen. Ældrerådet finder det således positivt, at Socialforvaltningen i 2016 har samme tilbud om spisetilbud, madklippekort og madudbringning som Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Rådet vil ligeledes kvittere for, at afsnittet om plejetestamente er med i Hjælp i Hverdagen 2016.

Ældrerådet har følgende øvrige kommentarer til Hjælp i Hverdagen:

Vedligeholdende træning

Rådet mener ikke, at der skal være en tidsbegrænsning på den vedligeholdende træning. Træningens varighed skal alene fastsættes efter borgerens behov.

Ekstra rengøring

Ældrerådet ønsker, at borgere bestemmer, hvad den ekstra rengøring skal bruges til. Hvis en borger ønsker rengøring, der kræver for eksempel tunge løft, aftørring af støv på højtplaceret steder eller vinduespudsning, skal der efter rådets mening findes praktiske løsninger på dette.

Personlig Pleje

Ældrerådet ønsker, at det indskærpes, at borgere får hjælp af en gruppe hjælpere, der er overskuelig for og kendt af borgeren. Det er således ikke tilstrækkeligt, at forvaltningen ‘tilstræber’, at borgere får hjælp af en fast gruppe hjælpere.

Tryghedsopkald

Ældrerådet foreslår, at der findes en anden formulering end følgende:

”Du kan i særlige tilfælde midlertidigt få tilbudt et tryghedsopkald fra hjemmeplejen, hvis det kan sikre, at du bevarer din selvstændighed og derved ikke har behov for daglig hjælp”.

Afløsning

Ældrerådet ønsker, at pårørende kan få aflastning uanset hvad den pårørende ønsker at bruge de frie timer til. Rådet ønsker således, at ’private fritidsaktiviteter’ udgår af teksten.

Praktiske oplysninger

I skemaet over tidsfrister ønsker Ældrerådet, at sætningerne ’Hjælpen kan normalt sættes i værk..’ erstattes med ’Hjælpen kan sættes i værk….’

Som led i den fortsatte harmonisering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens og Socialforvaltningens arbejde med kvalitetsstandarder foreslår Ældrerådet, at de to kvalitetsstandarder sendes til høring på samme tidspunkt og med samme høringsfrist til næste år.

Ældrerådet står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand

Bent Johansen, Formand, Socialudvalget