Høringssvar vedr. nyt koncept for kommunale tilsyn

Høringssvar fra 17. december 2015.

Ældrerådet har gennemgået forslag til nyt koncept for uanmeldte kommunale tilsyn i 2016. Rådet ser positivt på de foreslåede ændringer, som både medfører tiltrængte opstramninger på tilsynene og som fremmer muligheden for, at der følges konkret op på konstaterede kvalitetsmangler på plejecentre, i hjemmeplejen, i hjemmesygeplejen og på midlertidige opholdspladser. Rådet har nedenstående forslag, der kan styrke tilsynskonceptet yderligere i 2016.

Fokuserede tilsyn

Ældrerådet mener, at et fokuseret tilsyn allerede skal kunne iværksættes, når der opstår en bekymring om kvalitetsmangler på en enhed og ikke kun, når et ordinært tilsyn har konstateret kvalitetsmangler. På denne vis vil et fokuseret tilsyn kunne virke forebyggende og proaktivt. Rådet ønsker, at der afsættes midler til at gennemføre flere end de foreslåede 5 – 7 fokuserede tilsyn årligt.

Opfølgning på tilsyn

Rådet ser positivt på, at enheder skal melde systematisk tilbage på tilsyn. Rådet ønsker i den forbindelse, at der laves opfølgende indsatser på enheder, som tilsynet placerer i resultatskategori 3, 4 og 5.

Medicinhåndtering

For at styrke patientsikkerheden ønsker rådet, at medicinhåndtering inddrages i det uanmeldte kommunale tilsyn på enheder, hvor Embedslægens tilsyn har konstateret fejl og mangler i medicinhåndteringen.

Bekymringstilsyn

Rådet vil gerne kunne fremsætte ønske om et bekymringstilsyn og ønsker, at der udarbejdes en procedure for, hvordan det kan ske. Rådet mener i øvrigt, at det bør overvejes, om et bekymringstilsyn skal komme før et fokuseret tilsyn, for at understrege, at en bekymring kan udløse et tilsyn.

Godkendelse og resultatkategorier

Ældrerådet bakker op om, at der anvendes de samme fem resultatkategorier i det kommunale tilsyn som i Embedslægens tilsyn. Ældrerådet mener, at det skal overvejes, om en enhed kan godkendes, hvis tilsynet konstaterer fejl og mangler.

Ældrerådet ser frem til, at den nye ældrepolitiks mål og værdier om tryghed, frihed og medborgerskab bliver inddraget i tilsynene. Rådet står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand

Bente Ketty Hansen, Formand, Omsorgs- og Boligudvalget