Høringssvar vedr. Praksisplan 2015-18

Høringssvar fra 15. september 2015.

Københavns Ældreråd ser med tilfredshed på, at der bliver lavet en praksisplan som supplement til sundhedsaftalen. Rådet håber, at praksisplanen vil bevirke, at borgere oplever at få en optimal behandling og en sammenhængende indsats fra alle aktører i det nære sundhedsvæsen.

Ældrerådet er i store træk enigt i de synspunkter, som bliver fremhævet i udkastet til kommunens høringssvar. Rådet vil dog kraftigt opfordre til, at ældre borgere bliver behandlet som en særlig gruppe i praksisplanen. Ældre borgere deler en række sundhedsmæssige karakteristika, som retfærdiggør, at ældre borgere får en særlig opmærksomhed.

Patienten som aktiv samarbejdspart

Ældrerådet er enig i,, at patienten skal betragtes som aktiv samarbejdspart i eget forløb. Rådet vil dog gøre opmærksomhed på, at ikke alle borgere har samme forudsætninger for at kunne dette. Det skal derfor sikres, at patienter har tilstrækkelig information og forståelse af behandlingsforløbet, så patienten reelt oplever at kunne agere som samarbejdspart.

Nye samarbejdsformer

Rådet ønsker, at KLU bliver udviklet som samarbejdsorgan. Rådet ser gerne, at KLU bliver et organ, hvor kommunen mere aktivt og effektivt kan nå ud til de praktiserende læger med krav, ønsker og forslag til særlige indsatser. Demensområdet er eksempel på et indsatsområde, hvor KLU kunne have en mere aktiv og effektiv rolle. Samtidig foreslår rådet, at KLU bruges til at fremme det lokale samarbejde om at skabe et sammenhængende sundhedsvæsen. Det kunne overvejes at organisere KLU i mindre enheder, der følger den distriktsmæssige opdeling.

Lighed i Sundhed

Ældrerådet ønsker, at almen sektor får større ansvar for forebyggende og opsøgende indsatser i lokalområder, hvor der bor mange borgere med dårligt helbred. Dette skal kombineres og koordineres med den styrkelse af forebyggende hjemmebesøg i udsatte byområder, som Ældrerådet forventer, at kommunen sætter i værk.

Kapacitet og tilgængelighed

Ældrerådet ønsker, at der stilles krav om tilgængelighed til praktiserende læger for borgere med gangbesvær og anden fysisk handicap. Rådet ønsker ligeledes, at det bliver tydeligt defineret, hvordan den telefoniske tilgængelighed skal være til de praktiserende længer. Endelige ønsker rådet, at patienter kan få digital adgang til praktiserende læger. Kravet om digitalisering skal gælde praktiserende læger men ikke deres patienter.

Det sammenhængende sundhedsvæsen

Se afsnit om ’Nye samarbejdsformer’.

Kvalitet

Ældrerådet bakker op om tendensen til, at lægerne fysisk samler deres lægepraksis, og rådet ser også gerne, at det sker i de kommunale sundhedshuse. For at styrke kvaliteten af lægebesøg til borgere, der bor på plejecentre, ønsker rådet, at der bliver afprøvet modeller, hvor praktiserende læger lejer sig ind i lokaler i plejecentre.

Øvrige kommentarer til praksisplanen

Ældrerådet er enigt i, at det skal præciseres i den underliggende aftale med almen sektor, hvordan det sikres, at en borgers praktiserende læge kommer på akutbesøg, når borgere midlertidigt opholder sig f.eks. på rehabiliteringspladser. Ældrerådet ønsker ligeledes, at praktiserende læger tager på sygebesøg i større omfang end i dag.

Ældrerådet håber, at udvalget vil se positivt på rådets kommentarer og står til rådighed for yderligere uddybning af synspunkterne.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand 

Bent Johansen, Formand for Sundhedsudvalget og Regionsudvalget