Høringssvar vedr. samlet løsning for udvikling af misbrugsområdet

Høringssvar fra 27. maj 2015.

Det er ældrerådets opfattelse, at der blandt den ældre del af befolkningen er en gruppe af mennesker, som først i en ret sen alder får misbrugsproblemer. Årsagerne til, at misbruget først optræder i pensionistalderen, har, efter rådets opfattelse, årsager i, at adskillige har svært ved at omstille sig fra at være aktiv i arbejdslivet til pensionisttilværelsen, samt at livssituationen kan ændre sig som følge af ægtefællens død. Ensomhed er et karakteristika for gruppen.

Denne gruppes misbrugsproblemer består fortrinsvis i et umådeholdent alkoholforbrug, som ofte foregår isoleret, samt et medicinmisbrug i form af smertestillende - og nervemedicin. Denne gruppes problemer er ofte ukendte for det offentlige system, og der bør derfor iværksættes et opsøgende arbejde for at komme i kontakt med disse mennesker. Kontakten i forbindelse med indsatsen bør imidlertid varetages af personale, som har en mere omfattende uddannelse end sosu-uddannelsen.

Der er desuden et stort behov for forskning på området, eksempelvis gennem en registrering på akutklinikkerne af årsagerne til de faldulykker, som desværre forekommer ret ofte blandt ældre.

En nøjere definition af begrebet misbrug er betydningsfuld, og her er ældrerådet af den opfattelse, at når et behov påvirker den helbredsmæssige situation i alvorlig grad, er der grund til, at samfundet etablerer en indsats for at yde bistand.

Et specielt, men meget betydningsfuldt problem, er kontakten mellem kommunen og de praktiserende læger, som jo er den medicinudskrivende part. Alt for mange praktiserende læger har ikke den relevante viden om konsekvenserne - eksempelvis bivirkningerne - af den udskrevne medicin. Her bør kommunen forsøge at få etableret en relation mellem læger og farmaceuter.

Endnu en gang må vi fra ældrerådet gøre opmærksom på den meget uhensigtsmæssige opdeling af den sociale indsats (før 65 og efter 65), som medfører, at der i København forekommer en mulighed yderligere for at borgerne kan "falde mellem 2 stole" ved overførsel mellem 2 offentlige sektorer.

 

Venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand

Bent Johansen, Formand, Sundhedsudvalget