Høringssvar vedr. udkast til ny ældrepolitik – Lev Stærkt – Hele Livet

Høringssvar fra 18. februar 2015.

Ældrerådet har med stor interesse læst og drøftet udkast til ny ældrepolitik for Københavns Kommune ’Lev Stærkt – hele livet’. Ældrerådet tilslutter sig de tre grundlæggende værdier, som ældrepolitikken bygger på: frihed, tryghed og medborgerskab. Det er værdier, som stemmer godt overens med Ældrerådets egen prioritering af ældre borgeres selvbestemmelse og fleksibilitet på ældreområdet. Med den nye ældrepolitik ’Lev Stærkt – hele livet’ fortsætter Københavns Kommune det paradigmeskifte, som gik i gang med reformprogrammet ’Aktiv og Tryg’. Det er en bevægelse væk fra en mere institutionspræget tilgang til en mere individorienteret tilgang, hvor den ældre borger betragtes som et helt menneske. Det tilslutter Ældrerådet sig.

Menneskesynet skal være tydeligere

Ældrerådet ser dog gerne, at menneskesynet i ældrepolitikken bliver tydeligere. Det er vigtigt, at ældrepolitikken – og dens implementering - hviler på et menneskesyn om, at alle mennesker har mulighed for at udvikle sig, og at alle mennesker skal have den optimale, individuelt tilpasset støtte hertil. For Ældrerådet er det afgørende, at ingen ældre borgere i København opgives, fordi pågældende er ressourcemæssig svag.

I det følgende kommenterer Rådet på udvalgte reformspor, hvor Rådet har ændringsforslag.

Frihed til at leve livet

Reformspor 1: Hjælp til at kunne selv – mestring af hverdagen

Ældrerådet tilslutter sig fuldt og helt visionerne bag reformspor 1. Reformspor 1 viser dog tydeligt den hårfine balance mellem motivation og tvang, som ligger implicit i politikken. Ældrerådet anerkender, at ældrepolitikken skal balancere mellem rettigheder og pligter, og at ældre borgere fremover har flere pligter til selv at bidrage til at mestre egen hverdag. Men det er afgørende for Ældrerådet, at hele rehabiliteringstilgangen hviler på motivation og ikke tvang.

Ældrerådet ønsker:

 • at sætningen ’De, der kan selv – skal selv’ slettes, fordi den markerer en mulighed for at tvinge den ældre borger, hvor Ældrerådet ønsker, at ældreplejen bygger på motivation.

Ældrerådet deler målet om, at ældre borgere skal kunne klare sig selv mest muligt og understreger, at det stiller store krav om høj faglighed, fortløbende videreuddannelse og supervision af personalet.

Tryghed i hverdagen

Reformspor 3: En serviceminded kommune – imødekommenhed og gode relationer skaber tryghed

Ældrerådet ønsker:

 • At kommunen tilbyder faglig kompetent rådgivning af ældre borgere, der står i vanskelige situationer som f.eks. tab af ægtefælle eller som overvejer at benytte muligheden for at selvvisitere sig til en plejebolig.

Reformspor 4: Sammenhængende støtte – helhed på tværs af sektorer

Ældrerådet ønsker:

 • At varigheden af behandling/genoptræning er individuelt tilpasset, og at der ikke opstår pauser i en borgers behandlings- eller genoptræningsforløb som er betinget af administrative procedurer, nyvisitation o.lign.
 • At der stilles en personlig forløbskoordinator til disposition for de ældre, som har forskellige ”sagsbehandlere”, eksempelvis læger og/eller hospitalsafdelinger eller –ambulatorier.

Reformspor 5: Den rette hjælp: Specialiserede tilbud og kvalificerede medarbejdere

Ældrerådet ønsker:

 • At kommunen arbejder for, at alle borgere med demenslignende symptomer får en demensudredning, uanset hvor i sygdomsforløbet borgere måtte befinde sig.
 • Udredningen af demens bør fremmes mest muligt bl.a. gennem et samarbejde med de praktiserende læger og Region Hovedstaden.

Medborgerskab hele livet

Reformspor 7: Omsorg for livet – plads til pårørende

Ældrerådet ønsker:

 • At der indføres fleksibilitet i aflastning til pårørende, således at aflastningstilbuddene tilpasses behovene i den enkelte familie.

Reformspor 8: Varierede og integrerende boligtyper – boliger, der skaber liv

Ældrerådet ønsker:

 • At kommunen samarbejder med den almene sektor om at skabe mere blandet boligbyggeri, der tilgodeser behov og økonomiske ressourcer blandt ældre borgere.
 • At kommunen tager initiativ til renovering af eksisterende boliger i forhold til toiletter, badeværelser og adgangsforhold.
 • At kommunen tilbyder seniorbofællesskab i opgange med ældreboliger, hvor der skabes fællesarealer og eventuelt tilknyttes en medarbejder, som kan være med til at skabe tryghed, fællesskab og aktiviteter.

Reformspor 9: Verdens bedste by – plads til alle aldre

Ældrerådet ønsker:

 • At Sundheds- og Omsorgsforvaltningen formaliserer et samarbejde med Teknik- og Miljøforvaltningen for at sikre det politiske og økonomiske samspil i at gøre København til byen, hvor også ældre ubesværet kan færdes.

Vision til virkelighed

Faglighed

Ældrerådet vurderer, at den nye ældrepolitik stiller store krav til tværfaglighed i personalets sammensætning.

Ældrerådet ønsker:

 • At der ansættes mere socialpædagogisk personale og at der ansættes korps af specialuddannede sygeplejersker på ældreområdet.
 • At der arbejdes systematisk med supervision af personalet.

Ældrerådet vil afslutningsvis udtrykke dets opbakning til den nye ældrepolitik, der kan give ældre borgere større og reel selvbestemmelse. Rådet ser frem til, at den nye politik omsættes til handlingsorienterede redskaber, som kan måles og vurderes. Vi ser frem til et konstruktivt samarbejde med Sundheds- og Omsorgsudvalget og -forvaltningen om det videre arbejde med ældrepolitikken og de kommende handlingsplaner.

P.S. Ældrerådet mener ikke, at faktaboksene klæder det gode udkast til ældrepolitikken og håber, at de bliver fjernet i den endelige udgave.

 

Med venlig hilsen

Ulla Skærved, Formand

Kirsten Nissen, Formand for Omsorg- og Boligudvalget