Høringssvar vedr. Borgerrådgiverens evalueringsrapport

Høringssvar fra 23. juni 2016.

Ældrerådet har i forbindelse med modtagelsen af høring vedrørende Borgerrådgiverens evaluering af Sundheds- og Omsorgsforvaltningens løbende indsatser for bedre sagsbehandling noteret sig, at rådet ikke har modtaget en tilsvarende høring for så vidt angår Socialforvaltningens område, hvilket plejer at være tilfældet.

Rådet antager, at der er tale om en forglemmelse, og skal hermed oplyse, at man tager Borgerrådgiverens evaluering af Socialforvaltningens løbende indsatser for bedre sagsbehandling til efterretning.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Bente Hansen,  Næstformand, Ældrerådet