Høringssvar vedr. Brugerundersøgelse 2015

Høringssvar fra 24. februar 2016.

Ældrerådet har med interesse gennemgået Brugerundersøgelsen 2015 og udtrykker tilfredshed med, at de stillede spørgsmål i interviewene i år er blevet tilpasset, således at de tager udgangspunkt i Københavns Kommunes Ældrepolitik og er tematiseret i forhold hertil. Rådet anerkender også, at der er arbejdet med at gøre spørgsmålene mere mundrette og enkle og dermed både lettere at forstå og at svare på.

Ældrerådet er opmærksom på den store opgave, det er at skabe tilfredshed blandt brugerne af kommunens tilbud til ældre og at højne niveauet på komplekse indsatser, og rådet har noteret sig de områder, hvor Brugerundersøgelsen 2015 viser stabil og høj tilfredshed.

Vi ved, at mennesker tilpasser sig i og til den livssituation, som man befinder sig i, og at der dermed er indbygget vanskeligheder i at opnå et præcist resultat.

Blandt de områder, som Ældrerådet mener fortsat kalder på politisk opmærksomhed, vil rådet fremhæve tre:

  • Faste hjælpere
  • Personalets tilgængelighed i plejeboliger
  • Mad

Faste hjælpere

Gennem flere år er der ikke noteret forbedring vedrørende hjemmeplejen i målingerne på, om borgerne modtager de samme hjælpere i deres hjem. Over halvdelen af de adspurgte svarer nej.

Ældrerådet vil derfor igen pege på vigtigheden af, at en borger i eget hjem får hjælp af den samme hjælper eller en hjælper fra sit faste team.

Rådet er opmærksom på, at der er afsat midler i Værdighedsmilliarden til specifikt at løse problemet med faste hjælpere.

Plejeboliger

Selv om de fleste borgere overordnet er tilfredse med de plejecentre/ plejeboliger, de bor på, noterer Ældrerådet sig, at 19 procent mener, at personalet ikke har tid til at tale med dem - altså hver femte - og at 16 procent svarer både/og.

Sammenlagt er det næsten hver tredje beboer, som har den oplevelse, at personalet ikke er tilgængeligt.

Dette forhold finder Ældrerådet særdeles bekymrende, og her vil rådet pege på en bedre normering og ansættelse af pædagogisk personale.

Mad

Rådet noterer, at der er en stabil tilfredshed med maden, men synes, at det er et problem, at hver tredje ikke har en positiv oplevelse af spisesituationen.

Vi ser denne problemstilling på samme måde som ovenstående - nemlig et spørgsmål om en indsats gennem personalets tilstedeværelse og nærvær over for den enkelte beboer.

Klippekort

Ældrerådet glæder sig over, at udrulningen af klippekort er på plads i hele kommunen.

Som opfølgning beder Ældrerådet om en specifik undersøgelse af, hvordan klippekortene konkret bliver brugt.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, formand for Ældrerådet

Bente Ketty Hansen,  formand for Omsorgs- og Boligudvalget