Høringssvar vedr. Budget 2017

Høringssvar fra 3. juni 2016.

Ældrerådet har d.d. drøftet Budget 2017 - budgetønsker, og på baggrund heraf skal rådet bemærke følgende:

Kapacitetsudvidelse af demensboliger

Ældrerådet finder det positivt, at der lægges op til en kapacitetsudvidelse af demensboliger for borgere med Huntingtons Sygdom og borgere med alkoholrelateret demens.

Men samtidig er det væsentligt for Ældrerådet at gøre opmærksom på, at dette forslag alene kan betragtes som en begyndelse set i forhold til det store behov der er for demensboliger, og rådet forventer derfor også, at udviklingen knyttet til stigningen i antallet af borgere med demens, følges fortløbende.

Herunder er det vigtigt, at der også oprettes aflastningspladser.

Diabetes – planlægningsbevilling til Nyt Center for Diabetes og etablering af navigatorordningen

Ældrerådet skal bemærke, at det er relevant, at man som en del af en sammenhængende diabetesindsats konsekvent forholder sig til den stigende ulighed i sundhed, som opleves i samfundet.

Styrket seksualundervisning med fokus på køn, krop og grænser online og offline

Ældrerådet skal bemærke, at man principielt finder at det er en god ide med en styrket seksualundervisning, men samtidig undrer det Ældrerådet, at dette væsentlige område ikke påtænkes tilført økonomiske midler fra Børne- og Ungdomsforvaltningens budget i stedet for.

Et godt liv med demens – en styrket tidlig indsats

Ældrerådet har noteret sig, at man med budget 2017 lægger op til at styrke indsatsen for borgere med begyndende demenssymptomer og den rehabiliterende indsats ved dels tidlig opsporing samt etablering af Rådgivnings- og Hukommelsescenter.

Ældrerådet skal understrege, at det er afgørende for at der sker en reel styrkelse af indsatsen for borgere med demens, at der etableres en psykologisk, pædagogisk og sundhedsfaglig rådgivning.

Og at der finder en egentlig uddannelse sted af de pårørende til borgere med demens, for demens rammer familien som helhed. Det er derfor også afgørende, at der indgår supervision og aflastning af de pårørende.

Ældrerådet står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Merete Raaschou Formand, Ældrerådets Budgetudvalg