Høringssvar vedr. flytning af Aktivitetscenter Sundhedshuset Vesterbro

Høringssvar fra 8. juni 2016.

Ældrerådet har den 3. juni 2016 modtaget indstilling vedrørende flytning af Aktivitetscenter Sundhedshuset på Vesterbro i høring. Under henvisning hertil skal rådet bemærke følgende:

Etablering af Center for Diabetes

Ældrerådet finder, at det er en rigtig god ordning der er skabt med etableringen af et egentligt Center for Diabetes.

Men som vi også gav udtryk for ved vores høringssvar af 26. maj 2016, vedrørende handleplan for diabetes 2016-2019, så er det af afgørende betydning, at centeret er geografisk placeret i et af de områder af byen, hvor diabetes er mest udbredt. For derved kan centeret netop være med til at understøtte arbejdet med både ulighed i sundhed, og arbejdet med social ulighed.

Det er ikke umiddelbart klart for Ældrerådet, hvorvidt placeringen af Center for Diabetes er midlertidig eller permanent, idet det anføres i indstillingen, at ”Center for Diabetes åbner den 1. juli 2016 i midlertidige lokaler i Sundhedshus Vesterbro indtil der er etableret et varigt hus for centret.”

Ældrerådet skal således foreslå, at man geografisk placerer Center for Diabetes tættere på fx København NV eller Bispebjerg, for på den måde at kunne understøtte centerets rolle som en vigtig medaktør i forhold til at bekæmpe ulighed i sundhed.

Flytning af Aktivitetscenter Sundhedscenter Vesterbro

Ældrerådet har noteret sig, at Aktivitetscenteret selv har udtrykt ønske om at flytte til andre lokaler på grund af pladsmangel.

Rådet skal derfor alene bemærke, at man med en ny placering af Aktivitetscenteret bør tage et behørigt hensyn til de 30 medlemmer, som benytter aktivitetstilbuddene i dag, og dermed så vidt muligt søge at finde lokaler i lokalområdet. Videre bør man tænke tilgængelighed ind, i forhold til gode adgangsforhold m.v., til de nye lokaliteter.

Ældrerådet står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Bent Johansen, Formand, Ældrerådets Sundhedsudvalg