Høringssvar vedr. forslag til budget 2017

Høringssvar fra 2. september 2016.

Ældrerådet har med nærværende høringssvar valgt at rette fokus på de områder vedrørende budget 2017, som knytter sig særskilt til rådets ældrepolitiske kerneopgaver.

Med henvisning hertil har Ældrerådet følgende ønsker til budget 2017:

Kapacitetsudvidelse af demensboliger

Det er Ældrerådets opfattelse, at en kapacitetsudvidelse af demensboliger målrettet borgere med Huntingtons Sygdom og borgere med alkoholrelateret demens er nødvendigt for at disse borgere får den rette specialiseret pleje, støtte og omsorg, og dermed har et værdigt liv.

Men samtidig er det væsentligt for Ældrerådet at gøre opmærksom på, at en kapacitetsudvidelse af demensboliger i forhold til de pågældende borgere alene må betragtes som en begyndelse, set i lyset af det store behov der er for en hel generel kapacitetsudvidelse af demensboliger.

I sammenhæng hermed er det ligeledes væsentligt, at der oprettes aflastningspladser af hensyn til livskvaliteten for både den demente borger, og pårørende.

Ældrerådet skal endvidere understrege, at det helt overordnet er nødvendigt, at der fortløbende er den fornødne opmærksomhed på den demografiske tilpasning af demens plejeboligkapaciteten.

Et godt liv med demens – en styrket tidlig indsats

Det er Ældrerådets opfattelse, at en tidlig demensudredning er af afgørende betydning for, at borgere med demens kan få præcis den målrettede demensfaglige behandling, som den enkelte borger har behov for – og som dermed understøtter, at borgeren netop får ”et godt liv med demens”.

Men det er ligeledes afgørende for, at der sker en reel styrkelse af indsatsen for borgere med demens, at der etableres en psykologisk, pædagogisk og sundhedsfaglig rådgivning (PPSR). Og at der finder en egentlig uddannelse sted af de pårørende til borgere med demens, for demens rammer som bekendt familien som helhed. Derfor er det også vigtigt, at der indgår supervision og aflastning af de pårørende.

PPSR vil således kunne sikre en helhedsorienteret og koordineret indsats, der tager afsæt i de ressourcer og behov, der er hos den pårørendes familie.

Bedre borgerinddragelse på sundhedsområdet

For Ældrerådet giver det god mening at inddrage de borgere det handler om også når det drejer sig om at indsamle og opnå brugbare erfaringer, som kan være med til at højne kvaliteten af kerneydelserne på sundheds- og omsorgsområdet.

I det hele taget handler det om at have den ældre borgers behov i centrum, hvis kvaliteten i ældreplejen skal styrkes. Og derfor kan Ældrerådet også i tilknytning hertil støtte forslaget, om en bedre og mere individuel pleje for københavnere på plejecentre via fleksible og rullende vagtplaner.

Ældrerådet står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Merete Raaschou,  Formand, Ældrerådets Budgetudvalg