Høringssvar vedr. forslag til Trafikplan 2016

Høringssvar fra 27. oktober 2016.

Ældrerådet vil gerne indledningsvist udtrykke generel tilfredshed med Forslag til Trafikplan 2016 og det nye strategiske busnet 2019.

Rådet anser planen for at være et godt udgangspunkt for en del af det store løft i den kollektive trafik i hovedstadsområdet, som sker med Cityringen i 2019, hvor også det lokale net tilpasses og forbindes med det strategiske net i 2018. Herved fremstår Forslag til Trafikplan 2016 som en fremsynet og gennemtænkt vision.

Vi konstaterer ligeledes med tilfredshed, at der ved tilrettelæggelsen af planen er taget højde for de mange og store ændringer i København, fx byudviklingsområderne i Ørestaden og Nordhavn.

Konkret har Ældrerådet herefter bemærkninger til følgende indsatsområder:

Afstand

Ældrerådet noterer sig, at de fleste københavnere med Cityringen får under 600 meter til en metro- eller S-togstation. Det er således en forudsætning for Ældrerådets opbakning, at en sådan afstand ikke øges ud over de 600 meter.

Som et af fire nøgleprincipper for den kollektive trafik i København arbejder Ældrerådet for, at der maksimum skal være 400 meter fra et stoppested til et rejsemål. Dette gælder både til et stoppested fra en borgers hjem og fra et stoppested til et rejsemål. Et andet nøgleprincip er, at der opstilles pausebænke, hvor afstanden er over 400 meter.

I overensstemmelse hermed foreslår rådet, at der ved tilpasningen af det strategiske og det lokale net etableres afstande på 400 meter eller derunder mellem stoppestederne, samt at der opsættes ældre- og handicapvenlige bænke/hvilepladser, hvor dette ikke er muligt.

Siddepladser og læskærme

Som det nævnes i Forslag til Trafikplan 2016 (side 82) skal et stoppested 'både være indrettet for alle rejsende og for passagerer med nedsat funktionsevne.' Til dette foreslår Ældrerådet læskærme med effektiv overdækning ved stoppestederne, samt at bænke og siddepladser justeres mere hensigtsmæssigt til ældre og passagerer med nedsat funktionsevne.

Fx er nogle af de nuværende bænke for lave, idet ældre mennesker ganske enkelt kan have vanskeligt ved at komme op fra dem. Ældrerådet anbefaler derfor, at bænkene er både højere og længere, således at der skabes plads til, at flere kan sidde ned.

Forbedring af materiel

I forhold til det strategiske busnet 2019 skal Ældrerådet bemærke, at det er en forudsætning for rådet, at der til stadighed arbejdes med at skabe en generel forbedring af materiellet, sådan at der i forbindelse med fx indstigning og udstigning er en nivellering.

El-busser

Ældrerådet skal opfordre til, at der generelt indtænkes yderligere brug af el-busser for herved at mindske miljø- og støjgener til gavn for alle byens borgere.

Digital trafikinformation

Ældrerådet tilslutter sig Movias erkendelse af, at der er behov for større fokus på digital trafikinformation i form af realtidsmoduler. Rådet finder det vigtigt, at der ved stoppesteder er digitaliserede tidsangivelser.

Afslutningsvis ser Ældrerådet frem til, at datagrundlaget forventes mere omfattende ved høringen af det lokale busnet, således at der dannes et solidt og effektivt grundlag for passagerernes rejsemønstre og dermed for indarbejdelsen af lokalnettet i 2018.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, formand for Ældrerådet

Svend Aage Sørensen, formand for rådets Trafik- og Miljøudvalg