Høringssvar vedr. Hjælp i hverdagen 2017 og Ældre i København 2017

Høringssvar fra 24. november 2016.

Ældrerådet takker for det tilsendte høringsmateriale om Hjælp i hverdagen 2017 og Ældre i København 2017, kvalitetsstandarderne fra henholdsvis Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Rådet udtrykker generelt stor ros og tilfredshed med katalogerne og finder, at de i lighed med 2016 er oplysende, forståelige og overskuelige.

Det er ligeledes positivt, at forvaltningerne er lykkedes så godt med harmoniseringen og med at skabe ensartethed i beskrivelserne på tilsvarende indsatser, samt at katalogerne er sendt i høring samtidigt.

Ældrerådet finder det også positivt, at flere af forbedringerne fra kommunens værdighedspolitik er medtaget.

Ældrerådet har følgende øvrige kommentarer til kvalitetsstandarderne:

Af hensyn til ældre borgere med anden etnisk baggrund finder rådet det hensigtsmæssigt, at katalogerne oversættes og udgives på relevante sprog til disse borgere.

Som Ældrerådet giver udtryk for ovenfor, er det efter rådets opfattelse lykkedes med en god kommunikativ formidling. Denne formidling bør imidlertid også komme til udtryk på en sådan måde, at den retter sig mod de borgere, som skal have glæde af informationsmaterialet.

For således at ramme målgruppen skal Ældrerådet gøre opmærksom på, at det i særdeleshed i forhold til ældre borgere er vigtigt med god læsbarhed både i typografi og skriftstørrelse. Rådet skal derfor anbefale, at der ikke benyttes negativ skrift (hermed menes hvid tekst på farvet baggrund), og at man begrænser brugen af kursiv. Hvis der lægges brødtekst på en farvet baggrund, anbefaler rådet at sætte punktstørrelsen op og helt undlade at bruge en light skrift.

Rådet skal bemærke, at man er bekymret for, om de anførte behandlingstider, jf. side 59 i Ældre i København, reelt overholdes af kommunen. Ældrerådet vil derfor i forbindelse med behandlingen af udbudsmaterialet have særlig fokus på dette punkt.

Rådet står til rådighed for yderligere spørgsmål – også i forhold til en eventuel drøftelse af god læsevenlighed.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand for Ældrerådet

Bente Ketty Hansen, Næstformand, Ældrerådet