Høringssvar vedr. nyt plejecenter til blinde og svagtseende på Følager

Høringssvar fra 16. marts 2016.

Ældrerådet udtrykker stor tilfredshed med, at rådet er blevet inddraget i projektet vedrørende det nye plejecenter til blinde og svagtseende på Følager på et så tidligt tidspunkt i processen, som det har været tilfældet, og rådet følger projektet tæt.

Rådet anerkender, at Københavns Kommune har samarbejdet tæt med Dansk Blindesamfund, og at kommunen nu samler plejecenter, ældreboliger og aktivitetstilbud i et kraftcenter for blinde og svagtseende på de synshandicappede ældres egne præmisser.

Generelt finder Ældrerådet det væsentligt, at plejecentret integreres mest muligt i lokalområdet - dog udtrykker rådet bekymring over centrets placering i et så støjplaget område.

Med beliggenheden tæt på station og transportmuligheder forventer Ældrerådet, at adgangsforholdene for blinde og svagtseende bliver så tilgængelige og hensigtsmæssige som muligt - i særdeleshed ved og på Ny Ellebjerg Station.

Videre har Ældrerådet noteret, at der etableres sti-forbindelser mellem plejecentret og Ny Ellebjerg Station og Gl. Køge Landevej.

Ligeledes lægger rådet vægt på, at projekteringen tager behørigt hensyn til, at de blinde, svagtseende og døvblinde kan færdes på en sikker måde både ude og inde.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, formand, Ældrerådet

Bente Ketty Hansen, formand, Omsorgs- og Boligudvalget