Høringssvar vedr. Overførselssagen om boliger til flygtninge

Høringssvar fra 8. juni 2016.

Ældrerådet er positiv over for det foreliggende forslag om, at ældreboliger kan bruges til flygtninge, og rådet finder det vigtigt, at de flygtninge, der kommer til København, bliver vel mødt og vel integreret.

For at visiteringen af flygtningene kan lykkes på en hensigtsmæssig og god måde for alle parter, er det for Ældrerådet at se vigtigt, at flygtningene fordeles og derved kommer til at bo i 'den rette bolig i det rette område' for herved at sikre, at alle - både flygtninge, ældre, børnefamilier, singler og unge - kommer til at fungere bedst muligt sammen.

Boliger til flygtninge er derfor også en opgave, som Ældrerådet mener, at borgere i København skal løse sammen, og hvor ældre også er med til at løfte.

I forhold til ældreboligerne skal Ældrerådet bemærke, at nogle af beboerne er svage og skrøbelige ældre, der skal tages et særligt hensyn til. De flygtninge, som tildeles ældreboliger, bør derfor kunne fungere sammen med ældre.

Rådet vil derfor foreslå, at der sker en tæt opfølgning i forhold til flygtninge, som flytter ind i en bebyggelse med ældreboliger, således at det bliver et velfungerende og positivt forløb for begge parter. Ældrerådet vil fremadrettet have sin opmærksom rettet mod, at der finder en sådan opfølgning sted.

Til støtte for flygtningene i at kunne fungere socialt, hvor de bor, foreslår rådet endvidere, at Københavns Kommune sikrer, at der ud over tilbud om mentor til den enkelte flygtning også tilknyttes boligsociale medarbejdere i de relevante boligområder.

For Ældrerådet er det af betydning at flygtningene ikke lades alene, og at de får mulighed for at opleve, hvordan man bor som borger i Danmark.

Ældrerådet har noteret sig tilkendegivelsen af, at opgaven ikke kan løses uden, at ventelisterne til almene familie- og ungdomsboliger påvirkes i en periode, indtil det kompenserende nybyggeri kan tages i brug - men at løsningerne overordnet ikke må påvirke de almene boligorganisationers venteliste eller den boligsociale anvisning.

 

Venlig hilsen

Kirsten Nissen, formand

Bente Ketty Hansen, formand for Omsorgs- og Boligudvalget