Høringssvar vedr. Sundheds- og Omsorgsforvaltningens årsrapport for 2015 samt forslag til strategiske fokusområder for 2016

Høringssvar fra 13. april 2016.

Ældrerådet takker for, at Sundheds- og Omsorgsforvaltningen i år har valgt at sende årsrapporten i høring hos rådet, og Ældrerådet tager orienteringen om årsrapporten til efterretning.

I forhold til de tre forslag til strategiske fokusområder for 2016 mener Ældrerådet, at det er tre velvalgte områder, som rådet er enig i, at der skal være særskilt fokus på.

Ældrerådet skal herefter bemærke følgende til fokusområderne:

Sundhedsfaglig kvalitet på plejecentre

Ældrerådet mener, at det ikke alene er den sundhedsfaglige kvalitet på plejecentrene som bør løftes, men der bør også ske et løft i forhold til socialpædagogisk personale på plejecentrene.

Det er Ældrerådets opfattelse, at der i forbindelse med udarbejdelsen af den konkrete handleplan for området bør medtages, hvordan der mest hensigtsmæssigt kan foretages ansættelser på det socialpædagogiske område. Ældrerådet stiller sig gerne til rådighed for en drøftelse af, hvordan der kan sikres en anden faglig sammensætning, sådan at der kan sikres et godt og værdigt liv på plejecentrene.

Fast hjælper i hjemmeplejen

Ældrerådet skal bemærke, at rådet er enig i, at det er en kulturændring, der skal til i forhold til problemstillingen knyttet til fast hjælper.

Ældrerådet står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand, Ældrerådet

Bent Johansen, Formand, Sundhedsudvalget