Høringssvar vedr. udbud af indkøbsordning i Københavns Kommune

Høringssvar fra 15. december 2016.

Ældrerådet takker for modtagelsen af det fremsendte høringsmateriale vedrørende udbud af indkøbsordning i Københavns Kommune.

Rådet skal særskilt bemærke, at i forhold til en situation med ”forgæves gang”, forudsættes de konkrete retningslinjer på området fulgt sådan, at der i hvert enkelt tilfælde gives besked herom til lokalområdekontoret, såfremt en borger indlægges akut.

Ældrerådet skal bemærke, at rådet gerne ser, at der er helt klare regler for, hvornår den ældre skal betale i forbindelse med tilkaldelse af låsesmed.

Ældrerådet har ikke yderligere bemærkninger til det fremsendte høringsmateriale.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand for Ældrerådet

Bente Ketty Hansen,  Næstformand, Ældrerådet