Høringssvar vedr. beretning 2016 om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelse

Høringssvar 26. april 2017.

Ældrerådet har gennemgået beretningen og har noteret sig, at forvaltningen som kontrolmyndighed i 2016 har modtaget og behandlet 671 indberetninger og ansøgninger om magtanvendelse.

I rådet ser vi det ikke umiddelbart som et problem som sådan, at der bliver indberettet flere magtanvendelser, så længe disse indberetninger er udtryk for en øget opmærksomhed og synlighed på de problemstillinger, der knytter sig til området. Synligheden er for Ældrerådet at se i denne sammenhæng til gavn ikke alene for den enkelte borgers retssikkerhed, men også i forhold til personalets og ledelsens muligheder for at lære af de konkrete erfaringer.

Ældrerådet har i forhold til beretning 2016 særligt bemærket, at:

  • 658 af de 671 indberetninger og ansøgninger til forvaltningen som kontrolmyndighed opfyldte servicelovens grundlag på området, men at de resterende13 af sagerne ikke opfyldte Servicelovens grundlag på området
  • det har været påkrævet at anvende magt mere end 1 gang overfor 53 borgere
  • der har været behandlet 32 flyttesager, hvoraf Statsforvaltningen har truffet afgørelse i 4 af sagerne
  • Statsforvaltningen har givet kontrolmyndigheden medhold i, at betingelserne for flytning uden borgerens samtykke var til stede
  • en borger ankede flytteafgørelse til Ankestyrelsen, som gav medhold i kontrolmyndighedens afgørelse og at sagen efterfølgende har været behandlet i 2 instanser, som også afgjorde, at grundlaget for flytningen var til stede samt at borgeren ikke fik medhold i at indbringe sagen for Højesteret.

Det er på baggrund af ovenstående Ældrerådets opfattelse, at der kontinuerligt bliver arbejdet med området, og rådet forudsætter naturligvis i denne sammenhæng at man tilstræber, at ingen borgere falder udenfor lovens rammer. Det er vigtigt at bevare borgernes selvbestemmelsesret og uden lovlig dækning af magtanvendelse må magtanvendelse ses som et overgreb på en borger.

I arbejdet med området skal Ældrerådet – ligesom i forbindelse med sidste års høring om beretning 2015 - opfordre til, at der ansættes socialpædagoger, for socialpædagoger har netop de nødvendige kompetencer i forhold til at se ”mennesket bag handlingen”, og dermed kunne finde en løsning, til f.eks. en urolig borger som ikke omfatter anvendelse af magt.

Ældrerådet har i sammenhæng hermed med tilfredshed noteret sig, at kommunen har intensiveret indsatsen i 2016 med at øge og vedligeholde personalets kendskab til magtanvendelsesområdet og bl.a. i overensstemmelse med Ældrerådets ønsker herom øget kendskabet til den socialpædagogiske indsats.

Ældrerådet finder det endvidere meget vigtigt, at kontrolmyndigheden i 2016 undervisningsmæssigt er nået ud til flere led af medarbejdere og dermed har optimeret antallet af medarbejdere på forskellige niveauer og dermed sikret sig, at disse flere medarbejdere har grundlaget for at iagttage retssikkerhedsgarantierne på området.

Ældrerådet vil følge området tæt.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand for Ældrerådet

Lise Helweg, formand for Omsorgsudvalget