Høringssvar vedr. demografiregulering og lukning af plejeboliger og midlertidige pladser 2017 og 2018

Høringssvar fra 13. september 2017.

Ældrerådet har med stor interesse gennemgået Sundheds- og Omsorgsforvaltningens indstilling, og rådet kan på baggrund heraf tilslutte sig de foreslåede tiltag grundet demografiudviklingen.

Rådet skal bemærke, at man forventer, at dialogen med beboerne i plejeboligerne i forbindelse med lukning og flytning prioriteres højt, og at forvaltningen dækker samtlige økonomiske omkostninger forbundet med flytning fra plejebolig.

Videre skal rådet opfordre til, at forvaltningen, af hensyn til svage ældre borgere, har særskilt fokus på visitationsbestemmelserne.

Ældrerådet står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand for Ældrerådet

Merete Raaschou,  Formand for Ældrerådets Boligudvalg