Høringssvar vedr. Hjælp i hverdagen 2018, Ældre i København 2018 og pixi-udgave af Ældre i København

Høringssvar fra 10. november 2017.

Københavns Ældreråd har modtaget høring om Hjælp i hverdagen 2018, Ældre i København 2018 og pixiudgave af Ældre i København fra henholdsvis Socialforvaltningen og Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Ældrerådet har behandlet beskrivelserne af tilbuddene i katalogerne med fokus på læsevenlighed, forståelse og anvendelse.

Ældrerådet finder katalogerne både oplysende, forståelige og mere overskuelige end hidtil. Begge kataloger er vel gennemarbejdet og et godt redskab til at yde den service, som Københavns Kommune er pligtig at yde ifølge lovgivningen og de politiske beslutninger herom. Rådet finder det positivt, at pixiudgaven Ældre i København oversættes og udgives på ni sprog, samt er let forståelig og praktisk anvendelig.

Imidlertid skal Ældrerådet gøre opmærksom på, at mange af vore ældre borgere lider af nedsat og/eller dårligt syn, hvorfor det i særdeleshed er vigtigt med god læsbarhed både i forhold til typografi og skriftstørrelse. Rådet skal derfor anbefale, at der ikke benyttes negativ skrift, og at brugen af kursiv begrænses. Ældrerådet er opmærksom på, at nævnte ændringer vil forenkle det grafiske udtryk, men det vil til gengæld øge læsbarheden for målgruppen.

For at ramme hele målgruppen af ældre anbefaler rådet, at borgeren altid har mulighed for at søge informationen andetsteds, således at ældre som er udfordret digitalt, kan modtage informationen på lige fod med andre borgere. I pixi-udgavens afsnit ”Træning og forebyggelse på kommunens sundhedshuse” henvises borgeren eksempelvis kun til at søge mere information på www.kk.dk/sundhed.

Ældrerådet anbefaler i øvrigt, at man i kataloget Ældre i København 2018 samt pixi-udgaven oplyser muligheden for at søge helbredstillæg. Dette kan tilføjes i afsnittet ”Muligheder for tilskud og bevillinger”.

I forhold til pixi-udgavens afsnit ”Forebyggende hjemmebesøg” er information om kommunens 75-års kollektive arrangementer udeladt. Dette gælder naturligvis også følge-oplysningen om, at såfremt borgeren ikke ønsker at deltage i arrangementet, men ønsker at modtage et forebyggende hjemmebesøg, skal borgeren aktivt anmode om det. Rådet anbefaler, at man i stedet benytter samme tekst som den, der fremgår under lignende afsnit i kataloget Ældre i København 2018.

For Ældrerådet er det afgørende, at målgruppen er af den opfattelse, at katalogerne giver dem de oplysninger – og på en måde – som giver mening for dem, og som de har brug for. Rådet skal derfor opfordre til, at forvaltningerne inddrager målgruppen i en evaluering af katalogerne.

Ældrerådet står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret – også i forhold til en eventuel drøftelse af læsevenligheden.

 

Venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand for Ældrerådet

Lise Helweg, Formand for Ældrerådets Omsorgsudvalg