Høringssvar vedr. Københavns Kommunes handicappolitik 2018-2022

Høringssvar fra 15. november 2017.

Under henvisning til høring modtaget den 27. september 2017skal Ældrerådet oplyse, at vi støtter visionen om, at borgere med handicap – både fysiske og psykiske handicap - skal have mulighed for at leve et selvstændigt liv med høj livskvalitet.

I Ældrerådet mener vi, at handicappolitikken viser et skridt i den rigtige retning, og vi finder særligt målsætningen om, at der sammentænkes indsatser på tværs af alle forvaltninger for at sikre en helhedsorienteret indsats vigtig, og rådet sætter stor pris på, at handicappolitikken 2018-2022 på den måde forpligter alle forvaltninger til at indtænke politikken i arbejdet.

Imidlertid savner Ældrerådet et større fokus på, hvordan nye byområder udvikles bedst muligt i forhold til tilgængelighed. Eksempelvis forholder handicappolitikken sig ikke til udviklingen af bynettet. Byen udvider sig, men det er Ældrerådets opfattelse, at f.eks. offentlig transport ikke altid indtænkes i nye byområder, hvilket går kraftigt ud over handicappedes og gangbesværedes mobilitet. Derudover er det vigtigt, at der i nye byområder - dette gælder i øvrigt hele København – opsættes lydfyr i vejkryds, hvor det er vanskeligt og utrygt at færdes.

Derudover har rådet en række anbefalinger til at frigive plads på fortovene, så gangbesværede og handicappede kan benytte fortovet uden gener.

  • Man bør håndhæve eller muligvis indskrænke reglerne for udeservering og reklame- og vareudstilling på offentlig vejareal
  • Gøre en aktiv indsats for at skabe en god cykelkultur samt flere parkeringsmuligheder så parkering af cykler ikke optager plads på fortovet
  • Ved alt vejarbejde bør der altid være et midlertidigt gangareal, som er tydeligt markeret
  • Indrette længde parkering i stedet for skråparkering og vinkelparkering så biler ikke optager plads på fortovet.

Ældrerådet skal bemærke, at det bør være et opmærksomhedspunkt i det fremadrettede arbejde, hvordan politikkens mange gode budskaber implementeres, så man reelt når målgruppen, og sådan at politikken rent faktisk kommer i spil.

Afsluttende vil rådet bemærke, at vi sætter stor pris på at være en del af tilgængelighedsgruppen, så vi kan være med til at skabe endnu bedre forhold for ældre og gangbesværede nu og i fremtiden.

 

Venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand Københavns Ældreråd

Svend Aage Sørensen, Formand for Teknik- og Miljøudvalget