Høringssvar vedr. SKI-udbud af bleer

Høringssvar fra 17. oktober 2017.

Under henvisning til høringen vedrørende SKI-udbud af bleer, modtaget den 5. oktober 2017, skal Københavns Ældreråd oplyse, at det er vores overordnede opfattelse, at det er hensigtsmæssigt, at Københavns Kommune indgår fælles indkøbsaftaler og strømliner, hvor det er muligt, sådan at kommunen sikres de bedst mulige indkøbspriser til gavn for borgerne. Men det er samtidig vigtigt, at kommunen har særskilt øje for, at kvaliteten fortsat er i orden, og at borgere ikke stilles ringere på grund af et SKI-udbud.

På baggrund af det foreliggende materiale om SKI-udbud af bleer er det Ældrerådets opfattelse, at forholdene for borgere i Københavns Kommune bliver væsentligt forringet, da borgerne med nærværende udbud vil opleve ufleksible leveringstidspunkter, længere behandlingstid på klage- og enkeltsager samt eventuel reducering i udvalget af produkter.

Ældrerådet finder SKI-udbuddet af bleer uhensigtsmæssigt, da det foreliggende udbud på nuværende tidspunkt hverken medfører forbedringer til gavn for den enkelte borger eller besparelser, som på anden vis kan bruges på ældre- og handicapområdet.

Såfremt Københavns Kommune indgår i aftalen, ser Ældrerådet, at kvaliteten af ydelsen skal være som i den nuværende kontrakt eller bedre, dvs. fleksible leveringer, en individuel bedømmelse af sortimentet samt en nem adgang for at gøre noget ved klage- og enkeltsager.

Videre skal rådet bemærke, at det af høringsmaterialet fremgår, at der i Københavns Kommune er anslået 8000 borgere, som modtager bleer, og at der ikke er præcise tal for antallet af brugere på plejehjem og i botilbud. Umiddelbart er det rådets holdning, at det er et forholdsvist højt antal, og det undrer os, at der ikke er tal for antallet af brugere på plejehjem og botilbud.

I Ældrerådet skal vi derfor opfordre Københavns Kommune til at bruge udbuddet som anledning til helt generelt også at drøfte brugen af og behovet for bleer på ældreområdet.

Det er vores opfattelse, at bleer alene skal bruges i de tilfælde, hvor det på grund af inkontinens, sygdom, handicaps m.v. er nødvendigt.

Brug af bleer må aldrig være en ”bekvem” løsning i de tilfælde, hvor personalet ikke har den fornødne tid til for eksempel at give en ældre borger en kolbe i løbet af natten, eller at få en ældre borger på toilet. Det er ikke acceptabelt, at bleer kobles med ældre svage mennesker.

Bemærk at Københavns Ældreråd grundet netværksnedbrud i Københavns Kommune (den 16.10.2017) først fremsender høringssvaret nu.

Ældrerådet står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand for Ældrerådet

Bente Ketty Hansen,  Næstformand i Ældrerådet