Høringssvar vedr. Tilsynskoncept 2017

Høringssvar fra 23. februar 2017.

Ældrerådet har den 23. januar 2017 modtaget Sundheds- og Omsorgsforvaltningens Tilsynskoncept 2017 i høring.

Ved gennemgangen af tilsynskonceptet har rådet særligt noteret sig, at der lægges op til en tilføjelse af et nyt element til den eksisterende metode, en såkaldt ”Tracer-metode”.

Det er rådets opfattelse, at tilføjelsen af en ny del, hvor den tilsynsførende, følger et borgerforløb, er både interessant og relevant, og rådet vil følge dette nye element i observationsmetoden nøje.

Ældrerådet ser generelt positivt på det arbejde der foregår i kommunen med at udvikle og forbedre tilsynskonceptet, og i denne sammenhæng skal rådet foreslå, at tilsynskonceptet tilføjes et element yderligere, sådan at den enkelte borgers brug af klippekortet også indgår som en fast del af tilsynet.

Herudover skal Ældrerådet anbefale, at tilsynet sætter fokus på den enkelte borgeres retssikkerhed i forhold til, at borgeren har modtaget information om klageadgang m.v.

I relation til de forskellige typer af tilsyn skal Ældrerådet understrege, at rådet finder det relevant, at rådet modtager rapporter fra samtlige tilsyn, herunder også de bekymringstilsyn, som gennemføres, såfremt der er bekymring for alvorlige svigt.

Ældrerådet forventer at modtage nærmere dokumentation for de erfaringer, som forvaltningen har gjort sig i forhold til tilsynskonceptet, og rådet står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, formand

Bente Ketty Hansen, næstformand