Høringssvar vedr. Københavns Kommunes Budgetforslag 2019

Høringssvar fra 29. august 2018.

Københavns Ældreråd har følgende bemærkninger til Københavns Kommunes forslag til budget 2019:

Sundheds- og Omsorgsforvaltningen

Etablering af flere demenspladser

Det er nødvendigt med flere demenspladser, og det er kun rettidig omhu at sætte en kapacitetsudvidelsesproces i gang nu. Som det også konstateres i budgetforslagets indledning, så lever vi københavnere længere og flere oplever derfor også at blive ramt af en demenssygdom.

I øjeblikket er der 34 borgere på venteliste til en demensplejeplads. I gennemsnit går der 150 dage før borgere bliver tilbudt en demensplejeplads. Disse tal stemmer på ingen måde overens med forvaltningens målsætning, om at der ikke skal være ventetid på plejepladser. Det er en voldsom belastning ikke alene for den sygdomsramte borger, men i høj grad også for den/de pårørende.

Mere kvalitet i omsorgen

I Ældrerådet har vi i rigtig mange år gjort opmærksom på, at socialpædagoger har kompetencer, som er med til at styrke kvaliteten i ældreplejen. Den særlige socialpædagogiske tilgang har en særdeles positiv effekt også i forhold til ældre borgere.

Der er tidligere lavet forsøg med ansættelse af socialpædagoger på Sølund og Peder Lykke Centret med positive resultater. Men det er ikke tilstrækkeligt med et forsøg i ny og næ.

Det er vores holdning i Ældrerådet, at der skal ansættes flere socialpædagoger, og at ansættelsen skal ske permanent, og hvor socialpædagogerne indgår som en naturlig del af den tværfaglige pleje og omsorg.

Det bekymrer ligeledes rådet, at der er en lav grad af sygeplejedækning i ydertimerne på plejehjemmene, og vi skal derfor opfordre til, at der afsættes penge til at rekruttere flere sygeplejersker, idet denne faggruppe i særlig grad kan være med til at understøtte arbejdet med en værdig død.

Forebyggelse af underernæring

Der er fortsat alt for mange småtspisende ældre borgere, der lider af underernæring og dysfagi, og det er Ældrerådets opfattelse, at kommunens arbejde med underernæring skal styrkes. Underernæring kan få alvorlige konsekvenser, øge sygeligheden, give funktionsnedsættelse og generelt nedsætte livskvaliteten for den ældre borger. Ældrerådet skal derfor foreslå, at der afsættes midler til at arbejde mere systematisk med forebyggelse og behandling af underernæring

Placering af Center for Diabetes i De Gamles By

Det er Ældrerådets holdning, at Center for Diabetes mest hensigtsmæssigt skal placeres på Nørrebro i De Gamles By, hvor der i særlig grad er brug for en forebyggende indsats og for at sikre, at folk lever længst og bedst med diabetes.

Ved at placere Center for Diabetes i De Gamles By skabes der en sammenhæng og synergi mellem Center for Diabetes og allerede eksisterende centre i De Gamles By – eksempelvis i forhold til brug af træningsfaciliteter. Ældrerådet støtter således, at Center for Diabetes placeres i De Gamles By.

Bedre normering i ydertimer herunder også lørdag og søndag

Det er Ældrerådets opfattelse, at bemanding i ydertimerne (eftermiddag og aften alle ugens dage, inklusive weekender) er afgørende af hensyn til den ældres mulighed for omsorg, hjælp og ret til selvbestemmelse.

Rådet følger derfor også, om beløbet fra finansloven til opnormering af personale i ydertimer reelt kommer til at dække det behov der er, da det er Ældrerådets indtryk, at der fortsat er en for lav normering, specielt i weekender.

Nye ældreboligformer

Det er Ældrerådets erfaring, at mange ældre ønsker anden bolig, når de når et bestemt tidspunkt i deres liv, og der er stor forespørgsel på seniorfællesskaber og andre alternative boligformer for ældre.

For at imødekomme efterspørgslen skal der tages nye initiativer og tænkes kreativt, og i Ældrerådet foreslår vi, at der bygges seniorbofællesskaber i alle nye plejehjem.

Kultur- og Fritidsforvaltningen

Digitalisering som et supplement til menneskelig kontakt

Det er Ældrerådets holdning, at menneskelig kontakt/betjening ikke må erstattes af digitaliserede løsninger, men udelukkende supplere dem. Og rådet skal opfordre Københavns Kommune til helt generelt at have særlig opmærksomhed på den gruppe af ældre, som ikke er digitale, og derfor i mange sammenhænge kommer i klemme, når der lægges om til rene digitale løsninger.

Demografiregulering

Københavns befolkning vokser, og det lægger også pres på kultur- og fritidsområdet. Forvaltningen skal for samme midler varetage servicefunktioner for flere borgere. Ældrerådet mener derfor, at Kultur- og Fritidsforvaltningens budget bør demografireguleres, således at udbuddet af kultur- og fritidstilbud tilpasses byens udvikling.

Teknik- og Miljøforvaltningen

Tilgængelighed

Tilgængelighed hænger for Ældrerådet sammen med en god og meningsfyldt alderdom, og alder må derfor aldrig være en hindring for, at en borger ikke kan komme omkring, færdes trygt og sikkert og tage del i byens liv. Ikke mindst skal byens tilbud om idræt, svømning, biblioteker, borgerservice m.m. opleves som tilgængelig for gruppen af ældre.

Ældrerådet skal derfor opfordre til, at kommunen fortsat prioriterer arbejdet med at gøre København til en mere tilgængelig by for alle.

Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen

Høring af Ældrerådets Beskæftigelses- og Integrationsudvalg om initiativer og tiltag der vedrører borgere +60 år

Det er Ældrerådets opfattelse, at der på beskæftigelses- og integrationsforvaltningens område er en række barrierer og problemstillinger, som i høj grad involverer kommunens 60+ årige. Ældrerådet følger derfor området tæt.

Københavns Ældreråd som høringspart

I Københavns Ældreråd skal vi høres af Borgerrepræsentationen om alle forslag, der vedrører kommunens borgere, der er fyldt 60 år. Det er imidlertid Ældrerådets erfaring, at det desværre ikke altid sker. Desværre for byens ældre borgere, og desværre for Borgerrepræsentationen. For Ældrerådet kan netop være med til at styrke politikernes beslutningsgrundlag, når rådet formidler viden om ældre borgeres vilkår i kommunen, og derved er med til at højne kvaliteten på ældreområdet.

Ældrerådet skal derfor minde om, at rådet er høringspart. I tilknytning hertil skal Ældrerådet opfordre til, at forvaltningerne – ligesom tilfældet er med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og Socialforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen – inviterer Ældrerådet til at deltage i budgetprocesserne på de forskellige relevante forvaltningsområder.

Ældrerådet som sparringspartner

I rådet har vi et stort kendskab til og erfaring med de forhold, der har betydning for ældre borgere, og vi vil derfor opfordre til, at vi inddrages, hvor det giver mening for at få viden om ældre borgere. Ældrerådet har netop tilrettelagt sin udvalgsstruktur sådan, at denne stort set afspejler kommunens forskellige forvaltninger, og sådan at vi kan få det bedste samarbejde og samspil med de forskellige forvaltninger.

Ældrerådet står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand for Ældrerådet

Bente Ketty Hansen, Næstformand for Ældrerådet