Høringssvar vedr. Kommuneplanstrategi 2018

Høringssvar fra 23. april 2018.

Generelle bemærkninger

KapitelSide og linke samt gengivelse af oprindelig tekstBemærkning
Generel bemærkning 

Det er rådets opfattelse, at der i kommuneplanstrategien generelt er et manglende fokus på ældre borgeres rolle i byen, og rådet vurderer, at strategien ikke tager højde for, at vi i årene frem bliver flere og flere ældre.

At vi bliver flere ældre kan på sin vis være en udfordring, hvorfor rådet gerne ser, at dette forhold foldes mere ud i kommuneplanstrategien, således at kommende udviklingsprojekter medtænker, hvordan byen indrettes ældrevenligt.

Udvikling i KøbenhavnS. 6 model vedr. indbyggertalRådet mener, at modellen der viser indbyggernes alder er insufficient, idet den ikke viser, hvor stor en andel af byens beboere, der er over 60 år og dermed nærmer sig en alder, hvor der kan være andre behov end hos de 40-50-årige.
En social og blandet byByg blandet og skab variation i boligbyggeriet

Kravet om 25% almene boliger i nye byområder skal gøre de nye bydele blandede og sikre en god social sammenhængskraft på tværs af bydele og kvarterer. (jf. s. 30)
Rådet støtter kommunens mål om, at 25% af boliger i de nye byområder skal være almene boliger, således at man får en by med variation og god social sammenhængskraft, men rådet skal fremsætte et ønske om, at der fra kommunens side stilles særskilt krav om, at minimum 5% af de almene boliger tildeles ældre borgere.
Generel bemærkning Københavns Ældreråd mener, at kommuneplanstrategien bør have et særskilt kapitel der omhandler, hvordan kommunen arbejder med tilgængelighed på forskellige niveauer – herunder bør der eksempelvis være fokus på tryghedsbelysning, tilgængelige stisystemer, tilstrækkelig med offentlige toiletter og andre forhold, som gør at borgere færdes trygt i byen.
Arealer og byudvikling Geografisk afstand er en væsentlig faktor for ældre borgere, og det er derfor vigtigt, at der i takt med udvikling af nye byområder skabes kultur- og fritidstilbud lokalt.
Generel bemærkning Rådet finder det vigtigt, at der tages højde for bydelsplanerne i kommuneplanstrategien.