Høringssvar vedr. Kultur- og Fritidsudvalgets effektiviseringsforslag til budget 2019

Høringssvar fra 12. april 2018.

Københavns Ældreråd takker for høringen modtaget den 16. marts 2018 vedrørende Kultur- og Fritidsudvalgets investerings- og effektiviseringsforslag til budget 2019. Ældrerådet har i nærværende høringssvar valgt at rette fokus på de forslag, som rådet vurderer, kan få konsekvenser for byens ældre borgere.

Med henvisning hertil har rådet følgende bemærkninger:

Ad. 10. Ivrige læsere og engagerede borgere

Ældrerådet støtter investeringsforslaget ”Ivrige læsere og engagerede borgere”, idet rådet håber, at indsatserne også målrettes ældre borgere herunder særligt formidlingen af litteratur i biblioteksrummet og den digitale formidling af materialerne.

Derudover skal rådet bemærke, at det er vigtigt, at omstruktureringen af Bogen Kommerordningen ikke medfører uhensigtsmæssigheder for de ældre borgere, der er visiteret til ordningen.

Ad 3. FerieCamps og bedre kapacitetsudnyttelse i svømmehallerne om sommeren

I forhold til effektiviseringsforslaget ”FerieCamps og bedre kapacitetsudnyttelse i svømmehallerne om sommeren” skal rådet fremhæve, at det er yderst vigtigt, at der er tilstrækkelig information om, hvilke andre svømmetilbud der kan benyttes i lukningsperioden.

Ad 4. Øget kapacitetsudnyttelse af svømmehaller ved ny prisstruktur

I forhold til forslaget ”Øget kapacitetsudnyttelse af svømmehaller ved ny prisstruktur” skal Ældrerådet bemærke, at rådet løbende følger prisudviklingen i forhold til Grøn tidtaksten.

Herudover er rådet forbeholdende over for det store omfang, hvorved der sker en digitalisering af arbejdsgange og services til borgerne. Rådet skal derfor fremhæve, at det dels er vigtigt, at der er personale, som kan hjælpe og vejlede på kvalificeret vis i selvbetjeningssystemerne, og at det dels er vigtigt at have fokus på at skabe muligheder for f.eks. socialt liv og samvær særligt på bibliotekerne og i svømmehallerne.

Derudover finder rådet det vigtigt, at der foretages brugerundersøgelser i forbindelse med implementeringen af de forskellige digitale services til borgerne.

Rådet har sat stor pris på at være høringspart, og står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand for Ældrerådet

Vera Eckhardt, Forkvinde for Ældrerådets Kultur- og Fritidsudvalg