Høringssvar vedr. rapport fra Taskforce for førtidspension og fleksjob i Københavns kommune

Høringssvar fra 25. april 2018.

Københavns Ældreråd har ikke selv haft mulighed for at deltage i Taskforcen, men vi har i rådet bidraget med vores input skriftligt samt på et fremmøde i Taskforcen.

Generelt

Ældrerådet genkender en lang række problemstillinger i den fremsendte rapport, og vi er på flere områder blevet bekræftet i vores erfaringer omkring de problemer, der har været i kommunens behandling af borgere, der har haft behov for hjælp i forbindelse med deres nedsatte arbejdsevne.

Med baggrund i den procedure der er valgt for at nå frem til de analyser, der fører til rapportens anbefalinger og indstillinger, er Ældrerådet enigt i langt hovedparten. Vi har dog en række forslag til den kommende handlingsplan:

Handlingsplan

Ældrerådets principielle tilgang er en generel forbedring af den enkelte borgers tryghed, og ikke mindst forståelse af de komplekse sagsforløb, man som borger inddrages i, når man har brug for hjælp. Dette konkluderes også i rapporten når det påpeges, at den enkelte borger bemærker, at borgeren ikke kender formålet med deres eget forløb, og ikke oplever, at der er en overordnet plan. Borgerne føler sig ikke involveret i processen.

Det er Ældrerådets opfattelse, at dette kun kan gøres tilfredsstillende ved at der sker en langt mere helhedsorienteret sagsbehandling, med mindre fokus på de processuelle krav og ikke mindst ved at den enkelte borger får tilknyttet en fast person i hele sagsforløbet der følger og deltager i alle de sammenhænge, hvor borgeren er indkaldt til møder i forbindelse med sin sag.

Ældrerådet har tidligere påpeget, at de lægefaglige vurderinger ikke vægter højt nok i de afgørelser der træffes. Vi er enige i rapportens anbefalinger på dette område, men Ældrerådet vil gerne påpege, at den enkelte borgers egen læges vurderinger skal have mere vægt i afgørelserne. Det kendskab den praktiserende læge har til borgeren er langt mere nuanceret og vigtigt i bedømmelsen af den enkelte borgers mulighed for at imødekomme krav, der stilles.

Der bør lægges et helhedssyn på borgerens funktionsniveau, hvorfor inddragelse af lægekonsulenter og Regionens kliniske funktioner – især vedkomplekse og kroniske sygdomme - i denne forbindelse også er vigtig.

Ældrerådet noterer sig, at rapporten konkluderer, at kommunen har det højeste antal sager pr. medarbejder samt at det kan være en hindring for fremdriften, at der sker mange overdragelser af sager ved sagsbehandlingsskift, som der er mange af.

Rådet ser de mange sagsbehandlerskift samt den manglende ensartethed i journaliseringen som en hindring for en effektiv og hurtigere sagsbehandling. Vi støtter derfor op bag bedre efteruddannelse til medarbejderne, men det er samtidig afgørende, at der afsættes flere ressourcer i sagsbehandlingen, og at dette må ske ved at der tilføres mere økonomi til området.

Ældrerådet har i sine indstillinger til taskforcen lagt særlig vægt på hvordan rest arbejdsevnen vurderes. Vi er i rådet opmærksom på, at der er et lovforslag på vej om en mindre principiel definition af netop denne problemstilling. Det er præciseret at lovændringer vil betyde en ny praksis på området. Det er Ældrerådets opfattelse at en sådan ændring er velkommen.

Vi mener dog i rådet, at en sådan ændring ikke kan stå alene. Vi lægger vægt på, at så mange som muligt skal tilbage i en arbejdsfunktion så hurtig som muligt, og det er vores opfattelse, at den kommende handlingsplan bør omfatte en langt hurtigere sagsbehandling, der ikke alene retter sig mod en bevilling af førtidspension, men i høj grad fremmer en hurtigere udslusning til fleksjob og revalidering.

Ældrerådet beklager, at rapporten ikke nævner en særlig indsats og betjening af de borgere der er i en aldersgruppe, som har været længe på arbejdsmarkedet. I Ældrerådet mener vi, at en særlig indsats er nødvendig for netop denne gruppe, fordi gruppen har færre år til pension, og jo længere deres afklaringsforløb er, jo mere frustreret og utryg bliver man. Hvis man med omskoling og f.eks. fleksjob kan vende hurtigt tilbage til arbejdsmarkedet undgår man såvel økonomisk som socialt, at ældre borgere får problemer i pensionsalderen.

Hvis man er egnet til førtidspension, vil en hurtigere afklaring skabe overblik og tryghed for den enkelte, og kommunen vil kunne anvende de frigjorte ressourcer i systemet i øvrigt.

Ældrerådet ser det som en vigtig tryghed, at der bliver en ensartet indgang for klager. Mange der i forvejen er i en alvorlig situation har svært ved at få overblik over klagemulighederne, og få formuleret sin klage.

Herudover ønsker Ældrerådet, at kommunen giver mulighed for hjælp til borgere, der ønsker at videreføre afgørelser fra ankestyrelse til en ny retsindstands.

Ældrerådet står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand for Ældrerådet

Bjarne Mortensen, Næstformand, Ældrerådets Integration og Beskæftigelsesudvalg