Høringssvar vedr. udkast til Københavns Kommunes Integrationspolitik 2019-2022

Høringssvar fra 14. september 2018.

Ældrerådet takker for høring modtaget den 14. august 2018 af udkast til Københavns Kommunes Integrationspolitik, som vi har læst med stor interesse. I rådet kan vi tilslutte os politikkens fem pejlemærker, som vi mener udstikker retningen for en god og sund integrationspolitik.

I rådet har vi i nærværende høringssvar valgt at rette fokus på de områder, vi mener har særlig betydning for ældreområdet.

I Ældrerådet er vi tilhængere af, at flere københavnere med minoritetsbaggrund skal opleve en bedre sundhedstilstand og en forbedret livskvalitet, idet vi i rådet mener, at der er nogle udfordringer i forhold til ulighed i sundhed. Vi ved, at der er nogle bestemte sygdomme, som særligt rammer gruppen af ældre af anden etnisk baggrund, hvorfor det er vigtigt, at der fortsat sker et opsøgende og forebyggende sundhedsarbejde blandt denne gruppe af borgere.

Derudover finder vi det i rådet problematisk, at mange ældre af anden etnisk baggrund af forskellige årsager ikke - i særlig høj grad - benytter kommunens sundheds- og omsorgstilbud. Derfor skal vi opfordre til, at der fortsat er et øget fokus på, hvordan man gør tilbuddene attraktive og tilgængelige for netop denne gruppe.

Det er vores opfattelse, at mange ældre minoriteter oplever ensomhed, hvorfor vi skal opfordre kommunen til, at ensomhed blandt ældre minoriteter skal være et indsatsområde i lighed med de øvrige integrationsindsatser.

I rådet er vi også optaget af, at flere københavnere med minoritetsbaggrund skal deltage aktivt i kultur- og foreningslivet, og derfor skal vi i rådet opfordre kommunen til at iværksætte nogle tiltag, som kan være med til at gøre kultur- og fritidslivet mere tilgængeligt for gruppen af ældre af anden etnisk baggrund. Et sådan tiltag kan blandt andet være med til at afværge ensomhed blandt ældre minoriteter.

Vi skal i rådet opfordre politikerne til at investere i integrationsindsatserne og appellere til, at der sættes handling bag visionerne.

Afsluttende skal vi i rådet opfordre Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen til at have en særlig ældrepolitik på dets område.

Ældrerådet står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

 

Venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand for Ældrerådet

Steen Jeppson, Fmd. Ældrerådets Beskæftigelses- og Integrationsudvalg