Høringssvar vedr. udviklingsplan for Amager Strandpark

Høringssvar fra 2. februar 2018.

Københavns Ældreråd takker for høring modtaget den 19. december 2017 vedr. udviklingsplan for Amager Strandpark.

Københavns Ældreråd har sat stor pris på inddragelse i projektet via Teknik- og Miljøforvaltningens nedsatte parkbrugerråd.

Rådet er generelt meget positive over for forslagene i udviklingsplanen, og sætter stor pris på, at tilgængeligheden for borgere med bevægelseshandicap prioriteres højt i udviklingsplanen.

Derudover værdsætter rådet, dels at der etableres en diskret belysning på stisystemerne, dels at der tilføres nye bænke og dels at der opføres nye og flere toiletter på ruten, da det blandt andre er sådanne tiltag, som gør området attraktivt og trygt for ældre borgere.

Rådet har derudover følgende bemærkninger:

Ældrerådet mener ikke, at der på nuværende tidspunkt er ordentlige adgangsforhold til Amager Strandpark henover Amager Strandvej, idet rådet finder vejen så trafikeret, at det er nødvendigt at anlægge flere fodgængerfelter, således at adgangsforholdet forbedres.

Ældrerådet skal yderligere opfordre til, at der i forbindelse med udformningen af nyt lokalt busnet ses på buslinjer til og fra strandparken, idet gangbesværede ældre ikke altid er i stand til at benytte Københavns Metro. I nuværende forslag til nyt lokalt busnet bliver metrolinjen umiddelbart eneste mulighed for at tilgå området med offentlig transport. Rådet skal derfor anmode om, at der bliver mulighed for at kunne tilgå området både med bus og metro, og at forslag til dette fremgår af udviklingsplanen.

Derudover skal rådet opfordre til, at der i perioder med mange besøgende, som i sommermånederne, opstilles toiletvogne på ruten.

Ældrerådet er glade for tilsendte høring og håber fortsat at være høringspart i lign. sager, som har betydning for borgere +60 år i København.

 

Venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand for Københavns Ældreråd

Svend Aage Sørensen, Formand i Ældrerådets Teknik- og Miljøudvalg