Høringssvar vedr. beretning 2018 om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret

Høringssvar fra 15. maj 2019.

Københavns Ældreråd takker for høring af 5. april 2019 vedrørende beretning 2018 om magtanvendelse og andre indgreb i voksnes selvbestemmelsesret, som vi har læst med stor interesse.

Det er i rådet vores opfattelse, at der arbejdes målrettet og kompetent med området. Vi støtter en praksis om, at alle indberetninger registreres i Sundheds- og Omsorgsforvaltningens juridiske afdeling, så forvaltningen hele tiden er ajour med udviklingen. Videre finder vi det yderst gavnligt, at denne viden dels danner grundlag for undervisnings- og rådgivningsindsatsen på magtanvendelsesområdet, og dels giver indblik i, om der er behov for, at en særlig indsats iværksættes på et bestemt område.

I den sammenhæng skal vi understrege, at det i rådet også er vores opfattelse, at det er nødvendigt med løbende undervisning om magtanvendelsesregelsættet over for personale. Et vedvarende fokus på området er med til at sikre at borgernes retssikkerhed og selvbestemmelse hele tiden er i centrum. Derudover er det vores opfattelse, at undervisning og rådgivning også er med til at sætte fokus på, at socialpædagogiske metoder og redskaber altid skal være prøvet forud for indgriben.

Yderligere har vi i forbindelse med beretningen følgende to opfordringer:

Da beretningen viser, at lokalområdet for Bispebjerg/Nørrebro fortsat har et særskilt højt antal indberetninger om magtanvendelse, skal vi opfordre til, at der laves en redegørelse for, hvorfor der sker markant flere indberetninger i det pågældende område.

Derudover har vi i rådet noteret, at et fællestræk ved de modtagne indberetninger om tvangsbehandling er, at det ikke er dokumenteret, at tvangsbehandlingen er ordineret af en læge samt at der ikke har fundet lægeordineret delegation sted. Vi skal her opfordre til, at der altid er tilstrækkelig lægefaglig dokumentation for tvangsbehandling. Derfor ser vi også gerne, at dette er et område man fortsat har fokus på.

Ældrerådet står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Fmd. for Ældrerådet

Lise Helweg, Fmd. for Ældrerådets Omsorgsudvalg