Høringssvar vedr. biblioteksplanen 2019-2023

Høringssvar fra 28. august 2019.

Københavns Ældreråd takker for høring af 20. juni 2019 vedrørende udkast til biblioteksplanen 2019-2023.

Vi er i rådet positive over de skitserede kerneydelser - som udlån af materiale, have et personale der formidler, vejleder og hjælper med at søge materiale og inspirere alle aldersgrupper til at bruge biblioteket. Vi mener videre, at missionen Københavns Bibliotekers mission er at skabe ivrige læsere, kritiske kulturforbrugere og engagerede borgere er en relevant og meningsfuld opgave for Københavns biblioteker.

Mange ældre er en af de faste grupper af brugere af de traditionelle bibliotekstilbud. Vi har erfaring og viden inden for mange områder og er nysgerrige og ivrige efter erhvervelse af yderligere eller ny viden og oplevelser. Det er derfor væsentligt for os, at man tilgodeser denne kernegruppe.

For at understøtte den ældre kernegruppe af biblioteksbrugere er det vigtigt, at man eksempelvis tilbyder målrettede aktiviteter på de lokale biblioteker, alternativer til de digitale systemer eller mulighed for vejledning, samt rolige læsezoner og andre mødesteder, hvor man kan læse avis eller få en kop kaffe.

Derudover finder vi, at det i planen bør indskrives, at tilgængeligheden på bibliotekerne i forbindelse med nyindretning og relokalisering altid skal indtænkes. Adgangsforholdene skal eksempelvis være tilgængelige for borgere, som er gangbesværede og borgere med handicap, og der skal være gode til- og fra muligheder til det enkelte bibliotek.

Derudover er det vigtigt, at der er trygt og rart at være på bibliotekerne, hvorfor vi er positive overfor de foreslåede tryghedsinitiativer, og at bibliotekerne løbende skal vurdere effekterne af initiativerne. Videre skal vi tilføje, at vi anser bemanding af bibliotekerne som den mest optimale måde at skabe trygge rammer.

Endvidere mener vi, at det er vigtigt, at man bevarer et fokus på udlån af fysiske materialer - særligt i lyset af, at det digitale udlån blot udgør 15% af de samlede biblioteksudlån. Og vi skal opfordre til, at man fremadrettet ikke kobler indtægter fra lånegebyrer sammen med materialebevilling, da gebyrindtægter i vores optik ikke bør danne grundlag for mængden af nyindkøbte materialer.

Afsluttende ønsker vi i Ældrerådet, at der arbejdes videre med udvikling af pop-up biblioteker på udvalgte lokationer, som det foreslås i rapporten Københavns Biblioteker - Scenarier for den fremtidige kerneopgave fra 2018. Fysiske forhindringer, som lange afstande og flere skift med offentlig transport, forhindrer lige adgang til biblioteket.

Pop-up biblioteker kan fx bruges til at afholde litterære aktiviteter på plejehjem og i aktivitetsklubber til glæde for ældre, som måske ikke længere formår at benytte de traditionelle bibliotekstilbud. I forlængelse heraf ser vi også meget gerne, at kendskabet til Bogen Kommer-ordningen, som er et tilbud til borgere, som på grund af sygdom, handicap eller alder ikke selv er i stand til at hente materialer på et bibliotek, udbredes.

I rådet ser vi frem til at følge det videre forløb med udmøntning af planen.

 

Venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand for Ældrerådet

Birthe Mørck, Formand for Ældrerådets Kultur- og Fritidsudvalg