Høringssvar vedr. forslag til Kommuneplan 2019 (intern høring)

Høringssvar fra 15. maj 2019.

Københavns Ældreråds generelle bemærkninger

Det er Ældrerådets opfattelse, at der i kommuneplanforslaget generelt er et manglende fokus på ældre borgere, hvilket vil sige gruppen af borgere +60 år.

Demografiske prognoser viser, at ældre borgere vokser i antal i årene frem. Hvis man derfor ikke forholder sig til den reelle befolkningsmæssige udvikling, og har fokus på og indtænker ældre i den ønskede retning for byens generelle udvikling, så overser man et vigtigt aspekt i arbejdet med at opnå målet om en ”Verdensby med ansvar”.

Vi finder det positivt i Ældrerådet, at der er fokus på mangfoldighed, men igen er det vores opfattelse, at når man ikke i tilstrækkeligt omfang inddrager ældreaspektet, så betyder det, at en væsentlig del af den udvikling der netop knytter sig til mangfoldighed udelades. For Ældrerådet er en mangfoldig by en sammenhængende by, hvor ældre – ligesom andre voksne - er med til at øge sammenhængskraften.

Det er for Ældrerådet væsentligt, at byen udvikler sig med høj grad af fokus på tilgængelighed, så alle, ikke bare ældre, men alle andre voksne og børn, har mulighed for at tage del i byens liv, og være en del af byen.

Ligeledes er det vigtigt for Ældrerådet, at der er fokus på tryghed, at der fx er tryghedsbelysning, tilgængelige stisystemer, tilstrækkeligt med offentlige toiletter og andre forhold, som gør at borgere kan færdes trygt i byen.

For at sikre tryghed ved busstoppesteder, hvor cykelstierne skal krydses for at komme til bussen, vil etablering af markerede fodgængerfelter på cykelstien hjælpe på cyklisternes opmærksomhed.

Og ved høje kantsten bør der efter Ældrerådets opfattelse etableres nedgange til gadeniveau sådan, at især ældre med nedsat syn, balancebesvær, gangbesvær og rollator kan komme uhindret til bus og metro.

Videre bør der være flere elevatorer ved metrostationerne; etablering af god og bred gadebelysning; etablering af flere toiletter; etablering af muligheder for frisk drikkevand (flere vandposter) og etablering af flere bænke, hvor disse mangler, og gerne Københavnerbænke.

I Ældrerådet har vi noteret os, at brugen af ordet ”ældre” ikke anvendes udover på side 15, hvor ordet ældreboliger nævnes. Derimod anvendes ordet ”senior”, og rådet finder det interessant, hvilke tanker og eventuelle værdier, der ligger bag ordvalget.

I forhold til parkeringsnormer skal Ældrerådet bemærke, at vi støtter op om Sundheds- og Omsorgsudvalgets høringssvar af 25. april 2019 herom, hvorefter udvalget anbefaler at parkeringsnormen fastsættes til 1. parkeringsplads pr. 680 etagekvadratmeter svarende til en plads for hver 10. plejebolig, og hvor antallet af parkeringspladser på nye plejehjem herved modsvarer det faktiske behov. På den måde vil disse arealer kunne anvendes til øvrige formål eller omlægges til grønne områder.

Ældrerådet er i øvrigt enigt i de overordnede betragtninger som Sundheds- og Omsorgsudvalget giver udtryk for vedrørende ældre, i høringssvar af 25. april 2019.

Københavns Ældreråds konkrete bemærkninger

KapitelAfsnit og sidetalGengivelse af oprindelig tekstForslag til ændret tekstØkonomiforvaltningens bemærkning (tom kolonne)
Kapitel 1 (Verdensby med ansvar)

Udvalgte målsætninger

Side 12

”At der opføres nye boliger til børnefamilier, par uden børn og enlige…”At der opføres nye boliger til børnefamilier, par uden børn, ældre, enlige… 
Kapitel 1

60.000 nye boliger skal sætte…

Side 13

”En by hvor der ikke kun er boliger til de rigeste, men en by hvor også folkeskolelæren, politibetjenten og københavnere uden for arbejdsmarkedet har råd til at bo.”En by hvor der ikke kun er boliger til de rigeste, men en by hvor også folkeskolelæren, politibetjenten, pensionisten og københavnere uden for arbejdsmarkedet har råd til at bo.” 
Kapitel 1

60.000 nye boliger skal sætte…

Side 13

”Der vil fortsat være behov for større familieboliger, men byen oplever også en stor efterspørgsel efter mindre boliger, der er velegnede til de mange studerende og singler i byen.”Der vil fortsat være behov for større familieboliger, men byen oplever også en stor efterspørgsel efter mindre boliger, der er velegnede til de mange studerende og singler, herunder ældre, i byen. 
Kapitel 1

En sammenhængende by med plads til alle

Side 14

”Almene boliger henvender sig bredt – til lønmodtagere, studerende og seniorer…”Almene boliger henvender sig bredt – til lønmodtagere, studerende og ældre/seniorer… 
Kapitel 1

Plads til nye boligformer og boligeksperimenter

Side 15

”Det kan fx være bofællesskaber for familier og seniorer.”Det kan fx være bofællesskaber for familier og seniorer/ældre. 
Kapitel 1

Gode rammer for københavnernes hverdag

Side 16

”Kommunale funktioner som skoler og daginstitutioner eller kultur- og fritidsfaciliteter…”Kommunale funktioner som skoler, daginstitutioner, plejehjem eller kultur- og fritidsfaciliteter… 
Kapitel 1

Kultur- og fritidsliv til en by i udvikling

Side 25

”Eksempelvis ved at idrætshal, folkeskole, bibliotek, kulturhus og daginstitution tænkes sammen….”Eksempelvis ved at idrætshal, folkeskole, bibliotek, kulturhus og daginstitution samt plejehjem tænkes sammen… 
Kapitel 1

Kultur- og fritidsliv til en by i udvikling

Side 26

”Det er i den forbindelse vigtigt, at København er en by for alle uanset baggrund,…”Det er i den forbindelse vigtigt, at København er en by for alle uanset baggrund og alder,… 
Kapitel 2

Boliger og byliv

Side 37

”At der opføres nye boliger til børnefamilier, par uden børn og enlige…”At der opføres nye boliger til børnefamilier, par uden børn, ældre og enlige 
Kapitel 3

Vesterbro

Side 62

Ældrerådet skal foreslå en tilføjelse til afsnittet om Vesterbro, idet området ved DGI og Ingerslevgade fungerer særdeles uhensigtsmæssigt og farligt, dels for de mennesker, der stiger på/og af busserne, og i den forbindelse er nødt til at krydse cykelstien, og dels for de cyklister på cykelstien, der passerer busholdepladserne.