Høringssvar vedr. Københavns Kommunes Ældrepolitik 2019-2022

Høringssvar fra 27. februar 2019.

Københavns Ældreråd takker for høringen af 28. januar 2019 vedrørende Københavns Kommunes nye ældrepolitik for 2019-2022.

I rådet vil vi også gerne takke for den gode og inddragende proces med borgermøder. Vi er glade for at se en ældrepolitik, der er udarbejdet i fællesskab med borgerne, og derfor også afspejler mange ældre københavneres ønsker og holdninger.

Vi finder det positivt, at politikken tager udgangspunkt i, at menneskers behov er forskellige, og at alle har forskellige forudsætninger og ressourcer. Ligeledes støtter vi politikkens fokus på, at medarbejdernes opgave er at understøtte den enkelte ældres liv og behov, da det også stemmer overens med vores holdning om, at man altid skal se det hele menneske. Dette kommer også til udtryk ved politikkens fokus på ligestilling af fysisk og psykisk sygdom.

I Ældrerådet mener vi, at den nye ældrepolitik er et godt arbejdsgrundlag for Københavns Kommune, idet vi har følgende bemærkninger til politikken:

Frihed

Frihed er ikke en entydig størrelse, men frihed er muligheden for at leve det liv, der er meningsfuldt for den enkelte. For nogle borgere er frihed derfor også at kunne transportere sig trygt rundt i byen. Det er vores opfattelse i Ældrerådet, at det generelt skal være lettere at komme rundt i byen, også for dem der er afhængige af et hjælpemiddel. For tilgængelighed er en forudsætning for at kunne leve det liv, man ønsker – en oplevelse af frihed.

Vi foreslår derfor, at der under afsnittet ’Frihed’ tilføjes et afsnit om tilgængelighed, som belyser, hvordan man vil arbejde for bedre offentlig transport, sådan at ældre længst muligt kan benytte den kollektive trafik. Derudover bør afsnittet også belyse ældres mulighed for at blive visiteret til flextrafik kørsel.

For Ældrerådet er der en sammenhæng mellem brug af ældrepolitikken og fx brugerundersøgelserne. Politikken bliver mere realiserbar ved at der udarbejdes handleplaner m.v. blandt andet på baggrund af brugerundersøgelser, som på den måde kan være med til at øge oplevelsen af politikkens værdi om frihed.

Tryghed

Tryghed handler ligesom frihed om mange forskellige aspekter. På baggrund af resultaterne fra brugerundersøgelserne 2018 vil vi i rådet fremhæve, at tryghed blandt andet handler om, at man som borger oplever sig informeret. Det kan fx handle om at vide, hvornår og hvorfor man flyttes fra et hospital til et midlertidigt døgnophold, at vide, hvilken medicin man dagligt får doceret, eller vide, hvem der kommer i ens hjem og hvornår.

Et højt informationsniveau er ikke blot med til at skabe tryghed, men er også en forudsætning for selvbestemmelse og medinddragelse.

Fællesskaber

At deltage i fællesskaber skaber mening for mange borgere, og når ensomhed opleves som et alvorligt problem for mange kan deltagelse i frivillige fællesskaber og aktiviteter have stor betydning.

I forhold til brugerundersøgelserne 2018 viste resultaterne, at flere ældre ikke følte sig inddraget nok i aktiviteterne, og Ældrerådet skal derfor foreslå, at man som understøttelse af politikken søger at skabe større diversitet i § 79-klubberne og arbejder med, hvad der skal være mere af, og om nogle aktiviteter bør ændres.

Ældrerådet står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Fmd. Ældrerådet

Lise Helweg, Fmd. Ældrerådets Omsorgsudvalg