Høringssvar vedr. Københavns Kommunes Budgetforslag 2020

Høringssvar fra 24. september 2019.

Københavns Ældreråd har følgende bemærkninger til Københavns Kommunes forslag til budget 2020:

Sundheds- og Omsorgsudvalget

Forsøg med demensvenlig bydel Vanløse

Det er vigtigt, at borgere med demens på trods af sygdommen, fortsat kan leve et meningsfuldt liv og være en del af lokalsamfundet. Antallet af borgere med demens forventes at stige, og det stiller krav om øget viden og opmærksomhed på sygdommen sådan, at vi som borgere kan være med til at gøre hverdagen lettere for mennesker, der lever med demens i eget hjem og deres pårørende.

Et forsøg med demensvenlig bydel vil ikke alene gavne borgere med demens og deres pårørende, men samtidig have en række afledte positive effekter for beboerne i området som helhed. For i en demensvenlig bydel kender borgerne de tidlige tegn på demens og ved, hvor og hvordan man kan få hjælp til at handle på symptomerne. Borgere med demens vil i en demensvenlig bydel opleve opbakning til at kunne fortsætte et meningsfuldt hverdagsliv og fx kunne fortsætte med at deltage i lokale fritids- og kulturaktiviteter.

Ældrerådet opfordrer derfor til, at der afsættes økonomiske midler til forsøg med demensvenlig bydel. Det er rådets håb, at forsøget på sigt vil kunne udfoldes til hele København sådan, at København kan karakteriseres som en demensvenlig kommune.

Implementering af BPSD-model på plejehjem (Behavioural and Psychological Symptoms of Dementia)

Ældrerådet skal opfordre til, at de gode erfaringer man i Sundheds- og Omsorgsforvaltningen har gjort sig i forbindelse med arbejdet med BPSD-modellen på fem forskellige plejehjem, munder ud i en generel implementering af BPSD-modellen på plejehjemmene. Det er vores opfattelse, at borgere med demens og demenslignende symptomer herved får en øget trivsel og mindsket udadreagerende adfærd.

Ældrerådet mener derfor, at der bør afsættes økonomiske midler til implementering af BPSD-modellen på plejehjemmene.

Ingen opkrævning af egenbetaling for kost, linned, tøjvask og lignende på de midlertidige døgnpladser

Der skal efter Ældrerådets opfattelse ikke opkræves egenbetaling for kost, linned, vask af tøj og lignende for ophold på de midlertidige døgnpladser. Rådet skal derfor opfordre kommunen til at finde de økonomiske midler, det må antages, at finansieringen beløber sig til. Kommunen skal også på dette område have et ordentligt serviceniveau.

Ældrerådet finder herudover, at kompleksiteten i fortolkningen af serviceloven og opkrævning af egenbetaling er uigennemsigtig for borgerne, og den skaber uklarhed i forhold til de afgørelser, der træffes og øget risiko for usaglige afgørelser.

Dækning af bevillingsophør vedrørende 79-klubberne

Ældreklubberne løfter dagligt en vigtig samfundsmæssig opgave, og klubberne har en afgørende betydning i relation til ensomhed, sundhed og fællesskab. Herudover er klubberne med til at understøtte et mangfoldigt København.

Ældrerådet forventer derfor også, at Københavns Kommune finder de nødvendige økonomiske midler til at dække det pågældende ”driftshul”/bevillingsudløb på 2,63 mio. kr.

Teknik- og Miljøudvalget

Busdækning mellem Kongens Nytorv og Østerport Station

I forbindelse med åbningen af Cityringen og den dertilhørende tilpasning af Københavns busnet, finder Ældrerådet det stærkt bekymrende, at der er en strækning på 1,8 kilometer mellem Østerport Station og Kongens Nytorv, hvor der ingen busdækning er.

Ældrerådet foreslår derfor, at der allerede nu findes midler til en udvidelse af busnettet sådan, at der er en bus på strækningen, når busnettet udrulles.

Fodgængerfelt i form af skravering på cykelstier ved busstoppesteder

Ældrerådet foreslår, at der afsættes økonomiske midler til at etablere skraverede fodgængerfelter på cykelstier, dér hvor busstoppestedet leder direkte ud på en cykelsti.

Etableringen af fodgængerfelter på cykelstien vil øge cyklisternes opmærksomhed over for buspassagerer og på den måde øge trygheden ved af- og påstigning. Dette vil ikke bare være til gavn for ældre borgere, men vil generelt kunne opleves som et løft for alle.

Ny elevator til Christianshavn Metrostation

Ældrerådet mener, at det er vigtigt, at der bliver afsat økonomiske midler til etablering af endnu en elevator på Christianshavn Metrostation, som dagligt har over 14.000 besøgende. Nødvendigheden af etableringen af en ny elevator skal ses i lyset af, at flere københavnere som følge af Cityringens åbning og nyt busnet forventes at skulle benytte metroen dagligt, og etableringen af en elevator vil gøre brugen af metro mere appellerende for særligt gangbesværede ældre og handicappede.

Beskæftigelses- og Integrationsudvalget

Ældrerådet mener fortsat, at der er behov for tilførsel af midler til beskæftigelsesområdet i forhold til at rette op på og implementere de indsatser, som taskforcen for førtidspension og fleksjob pegede på. For at sikre en mere målrettet indsats for borgere, som er i afklaring i forhold til førtidspension og fleksjob, foreslår rådet, at der findes økonomiske midler inden for følgende to områder:

Flere midler til rehabiliteringsteams

Ældrerådet mener, at der er behov for at nedbringe ventetiden til rehabiliteringsteammøder. Rådet håber, at tilførslen af flere midler - udover en lavere ventetid - vil føre til et bedre samarbejde mellem forvaltningerne samt en enklere og hurtigere sagsbehandling for borgerne.

Færre sager pr. medarbejder

Det er Ældrerådets opfattelse, at sagsbehandlere som varetager opgaver i forhold til borgere, som er i afklaringsforløb til fleksjob og førtidspension, skal have færre sager; altså færre sager pr. medarbejder.

Særlig beskæftigelsesindsats for borgere +60 år

Videre foreslår rådet, at der etableres nogle særlige indsatser for borgere +60 år i beskæftigelsessystemet med henblik på at sikre, at der er mulighed for fastholdelse og tilknytning til arbejdsmarkedet.

Kultur- og Fritidsudvalget

Gratis adgang for pensionister til Københavns Museum, Thorvaldsens Museum og Nikolaj Kunsthal

Ældrerådet ønsker, at der afsættes økonomiske midler til fortsat at sikre gratis adgang for pensionister på Københavns Museum, og Thorvaldsens Museum og Nikolaj Kunsthal, når bevillingen fra aftalen om budget 2018 udløber.

Videreførelse af honorarstøtte til koncerter og teater på plejehjem

Det er Ældrerådets opfattelse, at det er vigtigt, at kommunen på et generelt plan er med til at understøtte, at der er ’mentale aktiviteter’ for ældre på kommunens plejehjem. Derfor mener rådet, at honorarstøtten til koncerter og teater på plejehjemmene skal videreføres.

Opkvalificering af socialfaglig rådgivning på kommunens borgerservicecentre

Københavns Ældreråd ønsker en opkvalificering af de enkelte borgerservicecentres medarbejdere, sådan at alle borgerservicecentre kan tilbyde egentlig almen rådgivning til særligt ældre inden for fx sociallov, boligsikring og forhold vedrørende eksempelvis dødsfald, boligændringer, skat, flytning til ældre- og plejebolig m.v.

Afskaf gebyr for lån af lokaler for foreninger med mange aktive ældre

De nye gebyropkrævninger for lån af faciliteter stillet til rådighed af Københavns Kommune for folkeoplysende foreninger giver store vanskeligheder for mange aktive ældre - både økonomisk og administrativt. Derfor mener rådet, at gebyret skal fjernes for de foreninger, hvor der er mange aktive ældre, og at der bør være fuld dispensation fra ordningen i foreninger, som det udelukkende er ældre, der benytter.

Udbredelse af den nuværende Bogen kommer-ordning

Københavns Kommune tilbyder borgere, som på grund af sygdom, handicap eller alder ikke er i stand til at hente materialer på biblioteket, at få bøger bragt ud. Det er dog Ældrerådets opfattelse, at kendskabet til ordningen varierer meget, hvorfor rådet mener, at kendskabet til ordningen skal udbredes, så alle borgere i målgruppen får tilbuddet, samtidig med at serviceniveauet bevares.

 

Ældrerådet står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand for Ældrerådet

Bente Ketty Hansen, Næstformand