Høringssvar vedr. Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2020-2023

Høringssvar fra 28. august 2019.

Københavns Ældreråd takker for høringen af 12. juni 2019 vedrørende Københavns Kommunes Kultur- og Fritidspolitik 2020-2023.

Indledningsvis skal vi i Ældrerådet bemærke, at vi finder det problematisk, at budgettet på kulturog fritidsområdet ikke bliver tilpasset befolkningsudviklingen og den socioøkonomiske udvikling i kommunen.

De kommunale kultur- og fritidstilbud har rigtig stor betydning for ældre i København, da mange borgere +60 år netop er flittige brugere af byens forskelligartede kultur- og fritidstilbud. Ældre har – ligesom andre borgere - både lyst og interesse i at tage del i byens kultur- og fritidstilbud, og mange ældre byder ind med frivillige kræfter, og er med til at skabe og styrke foreningslivet i byen.

Derfor undrer det Ældrerådet, at ældre er usynlige eller ”glemt” – også rent billedmæssigt - i udkastet til den nye Kultur- og Fritidspolitik. Kultur- og Fritidspolitikken taler netop om mangfoldighed; at kommunen ønsker at inddrage bredt, så alle københavnere skal have lige adgang til kultur- og fritidsfaciliteter og -tilbud.

Vi skal opfordre til, at der i politikken indsættes nogle billeder, som viser et mere mangfoldigt billede af kultur- og idrætsudøvere således, at man også visuelt understøtter, at borgere +60 år er flittige brugere af byens mange tilbud.

Vi mener også, at der i politikken bør være indskrevet et krav om, at kultur- og fritidsfaciliteter skal være tilgængelige for ældre og for borgere med handicap. Dette gælder både indendørs- og udendørs-faciliteter og -arrangementer, samt at der tænkes på tilgængelighed for ikke-digitale borgere, når fx digitale selvbetjeningsløsninger implementeres.

Vi finder det positivt, at man med Kultur- og Fritidspolitikken sætter fokus på, at man skal blive bedre til at udnytte samarbejdet internt i kommunen, samt ønsker at gå foran i forhold til store dagsordener såsom sundhed.

Inden for sundhedsområdet kan man særligt have fokus på at motivere ældre til at dyrke motion, idet det ikke alene er en god idé ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv, men også har en vigtig social dimension, og det er en opgave som Kultur- og Fritidsforvaltningen særligt kan være med til at løfte i samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen.

Derudover støtter vi i Ældrerådet, at man skal blive bedre til at udnytte byens parker og pladser sådan, at de indbyder til motion, fx ved at opsætte ældrevenlige træningsredskaber.

Vi står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

 

Venlig hilsen

Kirsten Nissen, Formand for Ældrerådet

Birthe Mørck, Formand for Ældrerådets Kultur- og Fritidsudvalg