Høringssvar vedr. Kultur- og Fritidsudvalgets effektiviseringsog investeringsforslag til budget 2020

Høringssvar fra 24. april 2019.

Københavns Ældreråd takker for høring af 14. marts 2019 vedrørende Kultur- og Fritidsudvalgets effektiviserings- og investeringsforslag til budget 2020.

I Ældrerådet finder vi overordnet, at der er mange gode takter i investeringsforslagene. Særligt ser vi positivt på forslaget om, at man vil forsøge at forbedre kapacitetsudnyttelsen i Grøndal Multicenter ved at gøre baner attraktive for borgere, som har tid til idrætsudøvelse midt på dagen, og som i forvejen ikke er brugere af faciliteterne.

I den sammenhæng finder vi det oplagt, at man særligt forsøger at nå gruppen af borgere, som er gået på pension eller efterløn. I rådet vil vi meget gerne være med til at understøtte, at kendskabet til muligheden udbredes.

Derudover skal vi, som det også nævnes i forslaget, opfordre Kulturog Fritidsforvaltningen til at samarbejde med Sundheds- og Omsorgsforvaltningen og inddrage relevante ældreklubber (§79- klubber) i forhold til at opnå en bedre kapacitetsudnyttelse samt nå nye brugere.

Videre mener vi, at det er vigtigt, at flere ældre får kendskab til muligheden for at leje baner privat. Hertil skal vi foreslå, at man kan indføre en særlig takst for pensionister eller grøn tid på udlejning af baner, sådan at tilbuddet muligvis opleves som mere attraktivt og økonomisk overkommeligt for pensionister.

Vi ved, at motion blandt andet kan være med til at give en sund alderdom. At motivere ældre til motion er ikke bare en god idé ud fra et sundhedsmæssigt perspektiv, men også et socialt, og det er en opgave som samtlige forvaltninger/politikere bør være med til at løfte.

I forhold til investeringsforslaget om flytning af Borgerservice fra biblioteket på Rentemestervej til Nørrebrohallen finder vi det overordnet hensigtsmæssigt, at Borgerservice flyttes til Nørrebrohallen, idet placeringen gør det lettere for en større befolkningsgruppe at komme til og fra Borgerservice.

Dog har vi betænkeligheder over det store antal borgere med forskellige ærinder, der fremover forventes at gøre brug af Nørrebrohallen, og vi skal derfor gøre opmærksom på, at det i forhold til indretning af Borgerservice er vigtigt, at alle kommer til at føle sig trygge og velkomne i de nye rammer. Derfor bør man også indrette hallen og herunder særligt borgerservicefunktionen sådan, at det er let og tilgængeligt at navigere rundt. Dette særligt af hensyn til den gruppe af ældre, som kan være mere skrøbelige end de øvrige besøgende.

Derudover er det vigtigt at nævne, at det altid skal være muligt at få rådgivning under fire øjne, såfremt en borger har behov for det.

Vi står naturligvis til rådighed for yderligere drøftelse af høringssvaret.

 

Med venlig hilsen

Kirsten Nissen, Fmd. for Ældrerådet

Birthe Mørck, Fmd. Ældrerådets Kultur- og Fritidsudvalg